maanantai 28. syyskuuta 2015

MicEnum - Tiedostojen ja rekisterin eheystasot selville

Osa Windowsin tur­va­jär­jes­tel­mää on re­kis­te­rin ja tie­dos­to­jen eheys­ta­sot. Ja täs­sä ta­pauk­ses­sa ei siis ole mis­tään le­vyn­eheyt­tä­mi­ses­tä ky­se, ei­kä eten­kään lä­hin­nä käär­me­öl­jyä vas­taa­vas­ta re­kis­te­rin "sii­vouk­ses­ta".

Har­mit­ta­vas­ti näi­den eheys­ta­so­jen tie­to­jen tark­kai­luun ja muun­te­luun ei ole ol­lut ole­mas­sa kuin ko­men­to­ri­vi-ik­ku­nas­sa ajet­ta­va Icacls -ko­men­to. Nyt on il­mes­ty­nyt il­mai­nen oh­jel­ma MicEnum joka on en­sim­mäi­nen graa­fisen käyt­tö­liit­ty­män si­säl­tä­vä oh­jel­mis­to eheys­ta­so­jen tark­kai­luun ja muut­ta­mi­seen­kin, mi­tä ei voi suo­si­tel­la kuin niil­le jot­ka to­del­la tie­tä­vät mi­tä te­ke­vät.

keskiviikko 16. syyskuuta 2015

LastPass murrettavissa. Vai onko?

Tieto­turva­tutkijat Alberto Garcia ja Martin Vigo ai­ko­vat pal­jas­taa mar­ras­kuus­sa et­tä Last­Pass oli­si mur­ret­ta­vis­sa, jo­pa kak­si­vai­hei­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen oli­si ohi­tet­ta­vis­sa. Hie­man epäi­len asiaa, var­sin­kin jos käy­tös­sä on Google Authenticator, jos­sa vaih­tuu tun­nus­luku 30 se­kun­nin vä­lein. Mut­ta mis­tä­pä si­tä tie­tää.

Mut­ta eh­kä­pä mur­tau­tu­mi­ses­sa on käy­tet­tä­vis­sä jo­tain niin fik­sua että ei ole vä­liä miten kaksi­vaihei­nen to­den­nus on to­teu­tet­tu. Mi­nä en näis­tä niin ym­mär­rä.

perjantai 4. syyskuuta 2015

Hack - selkeä kirjaisintyyppi ohjelmointiin

Pi­kai­nen vink­ki niil­le jot­ka oh­jel­moi­vat jo­tain. Olet ken­ties huo­man­nut että käy­te­tyl­lä kir­jai­sin­tyy­pil­lä (font­ti) on suu­ri­kin mer­ki­tys. Mo­ni käyt­tää kiin­teä­le­vyis­tä kir­jai­sin­tyyp­piä ja pe­rin­tei­nen Courier lie­nee yksi käy­te­tyim­mis­tä. It­sel­le­ni pa­rem­pia ja sel­keäm­piä ovat ol­leet mm. Andale Mono ja Consolas ovat kui­ten­kin pal­jon pa­rem­pia mie­les­tä­ni. Näis­tä Andale Mono ol­lut suo­sik­ki­ni tä­hän as­ti. Mut­ta nyt löy­tyi font­ti jo­ka kor­va­si mei­kä­läi­sel­lä oh­jel­moin­ti-fon­tin ker­ta­laa­kis­ta, ni­mit­täin Hack.

keskiviikko 2. syyskuuta 2015

Apua sitä tarvitseville?

Nyt taas kir­joi­tan asi­ois­ta, jois­ta kai mi­nun oli­si pa­rem­pi ol­la hil­jaa ja py­syä näis­sä ITC-ju­tuis­sa vaan. Mut­ta en voi ol­la kir­joit­ta­mat­ta, kun al­kaa tä­mä siir­to­lais-hys­te­ria pik­ku­hil­jaa ns. har­mit­ta­maan.

Ei­len uu­ti­sis­sa laa­jal­ti jee­sus­tel­tiin kun Un­ka­ris­sa sul­jet­tiin Bu­da­bes­tin rau­ta­tie­ase­ma ja siir­to­lai­sia pyy­det­tiin pois­tu­maan. Es­täes­sään pa­ko­lais­ten eteen­päin kul­ke­mi­sen Un­ka­ri vain nou­dat­taa EU:n omia so­pi­muk­sia, eli et­tä tur­va­paik­kaa ha­ke­vien asiat tu­lee kä­si­tel­lä sii­nä maas­sa mi­hin he en­sin tu­le­vat. Se tie­ten­kin har­mit­taa osaa pa­ko­lai­sia jot­ka pyr­ki­vät Sak­saan, jos­sa sat­tuu kai ole­maan pa­rem­mat so­siaali­tur­vat tie­dos­sa. Hä­däs­sä­hän ih­mi­sel­lä on yleen­sä va­raa va­li­ta?

Kun uutis­ku­via kat­soo, on yk­si asia sil­miin­pis­tä­vä: nuor­ten mies­ten mää­rä! To­ki uuti­siin bon­ga­taan aina myös nai­sia ja lap­sia. Mut­ta pa­ko­lais­mer­ta ku­vat­taes­sa to­tuus pal­jas­tuu? Suu­ri osa näyt­tää ole­van nuo­ria mie­hiä, jo­ka pis­tää kyl­lä ih­met­te­le­mään.

keskiviikko 19. elokuuta 2015

Pienoisohjelmat Windows 10:een

Päi­vi­tit­kö Windows Vis­tas­ta/7:stä Windows 10:een ja kai­paat nyt pie­nois­oh­jel­mia (gadgets)? Jos niin, ei hä­tää. Saat pie­nois­oh­jel­mat hel­pos­ti ta­kai­sin.

Ilmainen 8Gadgets on kai­keti alun­perin Windows 8:lle tehty ohjel­misto tuo­maan pie­nois­ohjel­mat ta­kai­sin Windowsiin. Onnek­si 8Gadgets toi­mii myös Windows 10:n kans­sa.

torstai 30. heinäkuuta 2015

Windows vinkkini lopetti

Tai oi­keas­taan vin­kit lo­pet­ti jo muu­ta­ma vuo­si sit­ten, kun Windows 8 il­mes­tyi. Voi olla, että jotain oh­jei­ta on tul­lut sen jäl­keen­kin, mut­ta pää­osin vink­kien te­ke­mi­nen kes­key­tyi, kos­ka in­ho­sin Windows 8:aa sy­dä­me­ni poh­jas­ta. Nii­npä tau­otin vink­kien te­koa. En vain tien­nyt sii­nä vai­hees­sa et­tä ky­sei­nen tau­ko ve­nyi­si lo­pul­ta lo­pet­ta­mi­seen. Eli mi­tään dra­maat­tis­ta ei ole ta­pah­tu­nut :)

lauantai 11. heinäkuuta 2015

Aseta Flash tilaan, jossa sitä käytetään vain tarvittaessa

Verk­ko­se­lai­mis­sa ylei­ses­ti käy­te­tys­sä Adoben Flash Playeris­sä tun­tuu ole­van jat­ku­vas­ti haa­voit­tu­vuuk­sia. Juu­ri täl­lä ku­lu­neel­la vii­kol­la on ol­lut ko­va ko­hu, et­tä päi­vit­tä­kää he­ti Flash Player kor­jat­tuun ver­sioon 18.0.0.203. Nyt Ado­be jo il­moit­taa et­tä täs­tä­kin ver­sios­ta on löy­ty­nyt haa­voit­tu­vuus, jo­hon paik­kaa lu­va­taan vii­kol­la 29, eli en­si vii­kol­la.

Lisäys 14.7.15: Flash player 18.0.0.209 päivitys julkaistu.

Mo­ni on jo­pa pois­ta­nut Flashin ko­neel­ta, mut­ta it­se tar­vit­sen si­tä esim. Yle Aree­nan kans­sa, jo­ten on kek­sit­tä­vä toi­nen kei­no käyt­tää tä­tä "jat­ku­vas­ti haa­voit­tu­vas­sa ti­las­sa ole­vaa Flashia": olen aset­ta­nut se­lai­men niin, et­tä Flash Player käyn­nis­tyy vain mi­nun lu­val­la­ni, eli tämä Flash on ns. On Demand tai Click to Play -tilas­sa, eli se aje­taan vain kun mi­nä pai­nan ns. play­tä. Täs­tä on se etu et­tei Flash si­säl­töä aje­ta tur­haan mil­lään si­vul­la ja si­vu­jen la­tau­tu­mi­nen no­peu­tuu sen ohel­la et­tä myös mahd. haa­voit­tu­vuu­den hyö­dyn­tä­mi­nen tu­lee es­tet­tyä.

Security Check