sunnuntai 7. helmikuuta 2016

Smart RSS - palauta RSS-lukija Operaan

Operan WWW-selaain versio 12 (luon­nol­li­ses­ti Windows-ver­sio) oli vii­mei­nen ns. oi­kea Pres­to-poh­jai­nen Ope­ra. Yk­si Ope­ran si­säi­sis­tä omi­nai­suuk­sis­ta mo­nen muun li­säk­si, oli si­säi­nen RSS-lu­ki­ja. Ver­sion 12 jäl­keen uu­si Ope­ra on poh­jau­tu­nut Chromium -pro­jek­tiin, ja sii­tä puut­tui mo­nen ver­sion ajan lä­hes kaik­ki, mi­kä te­ki Ope­ras­ta niin hy­vän se­lai­men kuin se ver­sioon 12 as­ti oli.

On­nek­si ny­kyi­set ver­siot (tä­tä kir­joit­taes­sa Ope­ran va­kaa ver­sio on 35) ovat jo ai­ka hy­vin käy­tet­tä­vis­sä, vaik­ka­kin vaa­ti­vat usei­ta eri Operan laa­jen­nuk­sia, jot­ta sa­mat ihan pe­rus­omi­nai­suu­det toi­mi­si­vat ku­ten ne toi­mi­vat Ope­ra 12:ssa. Esi­mer­kik­si jot­ta vä­li­leh­det saa toi­mi­maan sa­moin kuin Ope­ras­sa oli mah­dol­li­suus si­säi­ses­ti va­li­ta, tar­vi­taan pe­rä­ti kak­si eri laa­jen­nus­ta (en to­sin ole tu­tus­tu­nut, jo­ko mo­lem­mat voi­si kor­va­ta yh­del­lä laa­jen­nuk­sel­la tms.).

Mutta se si­itä. Se siis mi­tä to­del­la mo­ni jäi uu­des­sa Chro­me-poh­jai­ses­sa Ope­ras­sa kai­paa­maan, oli Ope­ras­sa toi­mi­vaa RSS-lu­ki­jaa. On­nek­si sel­lai­nen on saa­ta­vil­la, laa­jen­nuk­se­na­pa tie­ten­kin.

maanantai 11. tammikuuta 2016

AnyMote Smart Remote - universaali kaukosäädin Androidille

Vuo­den 2016 en­sim­mäi­nen kir­joi­tus on jo ta­vak­si tul­lut to­del­la vä­hän in­for­maa­ti­ota si­säl­tä­vä, ly­hyt oh­jel­ma­esit­te­ly. Jos te­ki­sin pi­dem­män ja enem­män omi­nai­suuk­sia esit­te­le­vän kir­joi­tuk­sen, niin se me­ni­si hel­pos­ti sit­ten jo oh­jeen kir­joit­ta­mi­sek­si. Se taas teet­täi­si työ­tä, ny­kyi­seen elä­män­ti­lan­tee­seen näh­den ehkä jopa lii­kaa. Ja kir­joi­tin­han viime mar­ras­kuus­sa sen­tään Freemake Video Converterin tur­val­li­sesta asennuksesta ohjeen. Että en minä koko­naan ole lopet­tanut :).

Olkoon vuosi 2016 kaikille oikein hyvä ja rauhaisa vuosi. Ja nyt ise asiaan.
- neko 11.1.16


Jos si­nul­la sat­tuu ole­maan Android-lai­te jos­sa on in­fra­pu­na­lä­he­tin (ku­ten ih­me kyl­lä sat­tuu ole­maan mi­nun van­has­sa Samsung Galaxy S4:ssa jopa), niin täs­sä­pä kä­te­vä oh­jel­ma jol­la muu­tat vaik­k­apa pu­he­li­me­si kau­ko­sää­ti­mek­si, jol­la käyt­te­let vaik­ka TV:tä, di­gi­bok­sia, Blu-Ray-soi­tin­ta jne. Oh­jel­ma tun­tee val­ta­van mää­rän lait­tei­ta, ja jos suo­raan ei löy­dy omaa kau­ko­sää­det­tä­vää lai­tet­ta, voit va­li­ta lä­hel­lä ole­van, esim. sa­maa sar­jaa ole­van ja luul­ta­vas­ti kau­ko­sää­din toi­mii. Näin oli mi­nun kaik­ki­en lait­tei­den kans­sa (TV/Di­gi­bok­si/Blu-Ray). Ja jos si­nul­la on to­del­la ek­soot­ti­nen lai­te, niin voit opet­taa oh­jel­maa tun­nis­ta­maan lait­tee­si kau­ko­sää­ti­men ko­men­not.

torstai 24. joulukuuta 2015

Hyvää joulua nyt sitten kuitenkin

En ole yh­tään jou­lu­ih­mi­nen. To­ki on sii­nä mu­ka­via puo­lia, aat­to­il­ta on usein mu­ka­va rau­hal­li­nen hetki, jos­sa lah­jat voi­vat ol­la ihan hy­vin si­vu­osas­sa. Tär­kein­tä on viet­tää ai­kaa oi­keas­ti lä­heis­ten ja rak­kai­den ih­mis­ten kans­sa. Sik­si tä­mä en­sim­mäis­tä ker­taa ole­va jul­ki­nen hy­vän jou­lun toi­vo­tus. Toi­vot­ta­vas­ti tä­mä jou­lu on si­tä edel­tä­neen stres­sin ar­voi­nen mah­dol­li­sim­man mo­nel­le.

Mut­ta se mi­kä oi­keas­taan py­säyt­ti, oli jo­ku TV-mai­nos las­ten jou­lun puo­les­ta. Sii­nä oman on­nen­sa no­jaan jä­te­tyt lap­set ko­to­na pel­kä­si­vät mis­sä kun­nos­sa van­hem­mat tu­le­vat ko­tiin. To­si­aan. Ai­kui­set ih­mi­set, vä­hin­tään jou­lu­na, tar­jot­kaa hei­kom­mil­le tur­val­li­nen olo, jo­tain iki­muis­tois­ta. Tie­ten­kin tur­vaa pi­tää tar­jo­ta myös ar­ke­na, mut­ta aloit­tai­sit­te vaik­ka nyt jou­lu­na.

maanantai 21. joulukuuta 2015

Nova Launcher - miellyttävä käynnistysohjelma Androidille

Android ko­ke­mus voi ol­la pal­jon­kin kiin­ni sii­nä käy­te­tys­sä käyn­nis­tys­oh­jel­mas­ta (launcher). Esim. Samsunging oma Touch­Wiz on mie­les­tä­ni pe­rin vas­ten­mie­li­nen käyt­tää. To­sin täs­sä voi vai­kut­taa mi­kä lai­te si­nul­la on.

Toi­saal­ta pelk­kä käyn­nis­tys­oh­jel­ma ei ko­ko ko­ke­mus­ta vie­lä tee, sil­lä esim. Samsungis­sa ei Touch­Wiziä pää­se ko­ko­naan kar­kuun vaik­ka käyn­nis­tys­oh­jel­man asen­tai­si­kin. Kun­non käyn­nis­tys­oh­jel­maa on kui­ten­kin mu­ka­vam­pi ko­ke­mus jo sii­tä mi­ten saat oh­jel­mat jär­jes­tet­tyä yms. ja voi ol­la riit­tä­vä syy ot­taa käyt­töön joku toi­nen käyn­nis­tys­oh­jel­ma.

sunnuntai 6. joulukuuta 2015

Lopettakaa rahan kerääminen veteraaneille; käyttäkää pankkitileillä lojuvat rahat nyt!

Pi­kai­nen vies­ti näin it­se­näi­syys­päi­vän ja nii­den kun­niak­si, joi­den uh­rauk­sien an­sios­ta saam­me tä­tä päi­vää viet­tää.

Mi­nua ih­me­tyt­tää eri­lais­ten ve­te­raa­neil­le ke­rää­vien ta­ho­jen ah­ne­us. Ve­te­raa­ne­ja on enää muu­ta­ma has­su tu­hat elos­sa (il­mei­ses­ti 24 000) mut­ta edel­leen nä­mä ta­hot ke­rää­vät ra­haa mu­ka ve­te­raa­neil­le. Ei­kö ti­leil­lä ole jo sen verran va­ro­ja, et­tä her­ran­ju­ma­la: käyt­tä­kää nii­tä va­ro­ja avo­kä­ti­ses­ti ja pih­taa­mat­ta so­ta­ve­te­raa­ni­em­me hy­väk­si nyt, kun hei­tä vie­lä on hen­gis­sä. Ja lo­pet­ta­kaa ker­jää­mi­nen.

maanantai 16. marraskuuta 2015

Simple.Savr - jaa tekstiä saman IP:n alla

Jos­kus voi ol­la tar­peen siir­tää simp­pe­liä teks­tiä, vaik­ka­pa link­ki esim. PC:n ja mo­bii­li­lait­teen vä­lil­lä. It­se olen käyt­tä­nyt mai­nio­ta Googlen Keepiä, mut­ta joil­le­kin toi­mil­le se on vä­hän tur­han ras­kas keino.

Niin­pä in­nos­tuin heti kun vas­taan tuli to­del­la yk­sin­ker­tai­nen pal­ve­lu ni­mel­tä Simple.Savr. Idea on mai­nio. Kir­joi­tit­pa mil­lä lait­teel­la ta­han­sa, sa­man IP-osoit­teen al­la, sa­mat teks­tit ovat käy­tet­tä­vis­sä mil­lä ta­han­sa lait­teel­la.

maanantai 9. marraskuuta 2015

Ei, ei, ei! Taas se alkaa! Ja joka vuosi vain aiemmin.

En kes­tä näi­tä jou­lu­mai­nok­sia. Nii­den vuok­si vuo­si vuo­del­ta in­hoan jou­lua yhä enem­män.

Ensim­mäi­nen in­hok­ki TV-mai­nos tu­li jo va­li­tuk­si per­jan­tai­na 6.11. kun Clas Ohlsonin to­del­la vas­ten­mie­li­nen jou­lu­mai­nos lä­väh­ti ruu­tuun. Jou­lu­mai­nos­tus­ta jo 6. mar­ras­kuu­ta! Ei hem­met­ti! Ja koh­ta tuo­ta jou­lu­ros­kaa on jo­ka paik­ka pul­lol­laan.