sunnuntai 19. kesäkuuta 2016

Chrooma Keyboard - uusi suosikkinäppäimistöni

Jot­ta tu­li­si jo­ku elon­merk­ki tän­ne kuo­le­vaan(?) blo­gii­ni, niin ote­taan nop­sas­ti oh­jel­mis­to­vink­ki Androidil­le.

Näp­päi­mis­tö on yk­si tär­keim­mis­tä oh­jel­mis­ta pu­he­li­mes­sa/tab­le­tis­sa, ja kyl­lä niis­sä on eroja. Esim. erit­täin suo­sit­tu (tur­haan hy­pe­tet­ty) SwiftKey Keyboard on mie­les­tä­ni täy­teen kaik­kea tur­haa tun­get­tu hi­das kök­kö­trak­to­ri. Täy­del­li­siä ne eivät ole kos­kaan, kos­ka var­sin­kin pu­he­li­mis­sa pys­ty­asen­nos­sa ti­la le­veys­suun­nas­sa vain usein on ra­jal­li­nen ja typoja tu­lee teh­tyä her­käs­ti. Edel­leen odo­tan et­tä jo­ku toi­si fyy­si­sen näp­päi­mis­tön kän­nyk­kään­sä. Ai­koi­naan os­tin No­kia E72:n vain sik­si et­tä sii­nä on kun­nol­li­nen, pie­ni mut­ta toi­mi­va, fyy­si­nen näp­päi­mis­tö (kts. kuva) ja to­del­la hyvä se oli­kin. Hak­kaa edel­leen men­nen tul­len nä­mä ruu­dul­la ole­vat kos­ke­tus­näp­päi­mis­töt. Ai et­tä ra­kas­tin käyt­tää E72:sta. Heh, mi­nul­la on edel­leen Nokia E72 tal­les­sa, säi­ly­tän näet lä­hes kaik­ki lait­tee­ni (pait­si Samsung Galaxy S3:n an­noin vai­mol­le­ni kun han­kin S4:n).

No niin mut­ta pa­la­taan­pa ai­hee­seen. On tul­lut käy­tet­tyä mo­nen muun ohes­sa NextApp Keyboardia, mut­ta sen ke­hi­tyk­sen lo­put­tua (ke­hit­tä­jä tun­tuu ole­van vä­hän ou­to, mo­ni oli­si mak­sa­nut jo beta-vai­hees­sa jot­ta oli­si saa­nut käyt­tää mak­sul­li­sia omi­nai­suuk­sia, mut­ta hem­mo tuhersi jon­kun muun jou­ta­van ikui­suus­pro­jek­tin pa­ris­sa) olen pi­tä­nyt eni­ten Swypestä ja Google-näp­päi­mis­tös­tä jo­ta käy­tin en­nen kuin löy­sin tä­män vin­kin pi­ka­raa­pai­sul­la esit­te­le­vän Chrooma Keyboardin.

perjantai 29. huhtikuuta 2016

Vanhan toistoa. Älkää antako enää veteraanijärjestöille rahaa.

Olen hie­man myö­häs­sä, en eh­ti­nyt tä­tä kir­joit­taa kan­sal­li­se­na ve­te­raa­ni­päi­vä­nä, mut­ta se he­rät­ti van­han ky­sy­myk­sen mie­lee­ni. Ku­ten olen jo ai­kai­sem­min ih­me­tel­lyt, ah­neet ve­te­raa­ni­jär­jes­töt ovat taas kä­si ojos­sa pyy­tä­mäs­sä ra­haa ve­te­raa­nien avul­la. Mik­si ih­mees­sä nä­mä rik­kaat jär­jes­töt ei­vät käy­tä näi­tä ra­ho­ja nyt kun vie­lä so­tiem­me ve­te­raa­ne­ja on enää muu­ta­ma has­su jäl­jel­lä? Käyt­tä­kää ra­haa nyt kun vie­lä voit­te aut­taa so­tiem­me ve­te­raa­ne­ja.

perjantai 15. huhtikuuta 2016

Muutto! Mukavaa kun se on suoritettu.

Ei­hän tä­mä blo­gi­ni kos­kaan ole ol­lut mi­kään vauh­di­kas paik­ka. Teks­tiä tu­lee ny­kyään har­voin. Ja vii­me ai­koi­na ol­lut kai­ken­lais­ta häs­säk­kää, ja sii­hen vie­lä muut­to pääl­le. Ei pal­jon kir­joi­tel­la.

Muut­to asun­nos­ta toi­seen on mie­les­tä­ni yk­si ikä­vim­mis­tä ta­pah­tu­mis­ta. Tai siis se muu­ton to­teut­ta­mi­nen. Kun en kuu­lu nii­hin etu­oi­keu­tet­tui­hin joil­la oli­si va­ro­ja an­taa muut­to ko­ko­naan pak­kauk­ses­ta pur­ka­mi­seen jon­kun muut­to­fir­man hoi­toon, jou­duin to­teut­ta­maan muu­ton ihan it­se. No sii­nä tu­lee sen­tään hei­tet­tyä tur­hia ta­va­roi­ta pois jot­ka sel­vi­si­vät edel­li­ses­tä muu­tos­ta ri­maa hi­poen tal­teen, vain pö­lyt­tyäk­seen jos­sain kaa­pin nur­kan tai va­ras­ton pi­men­nos­sa.

lauantai 12. maaliskuuta 2016

Textify - kopioi tekstiä melkein mistä tahansa


Use­as­ti tu­lee ti­lan­ne esim. vir­he­il­moi­tus­ten kans­sa, jois­sa saat­taa ol­la jo­kin han­ka­la vir­he­koo­di tms. jo­ka oli­si mu­ka­va vain kopioida leikepöydälle ja etsiä löytyykö Googlella jotain tietoa. Noin siis esimerkiksi. Osan voi kopioida Windowsin omalla Ctrl+C valinnalla mutta on paljon tilanteita joissa tuo ei toimi. Eikä kyse tarvitse olla vain virheilmoituksista, ylipäätään tekstin kopiointi voi tulla kyseeseen mitä ihmeellisimmissä tilanteissa. Ja nyt on on pieni ohjelma jolla se onnistuu.

sunnuntai 21. helmikuuta 2016

RunAsTool - aja ohjelmia helposti toisen käyttäjän oikeuksin

Jos käy­tät Windowsin päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä ns. Nor­maa­lia käyt­tä­jä­ti­liä, ku­ten kan­nat­tai­si, olet huo­man­nut et­tä joi­den­kin oh­jel­mien koh­dal­la tar­vi­taan jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sia. Täs­tä on sit­ten yli­mää­räis­tä vai­vaa kun jou­dut syöt­tä­mään jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­nan si­tä pyy­det­täes­sä. Oi­keas­ti täs­tä on hait­taa vain jos tä­tä jou­tuu te­ke­mään to­del­la usein, mut­ta kui­ten­kin. Vaan en­tä ti­lan­ne et­tä tie­to­ko­net­ta­si ha­luaa käyt­tää vaik­ka­pa tut­tu­si, ja hän tar­vit­see jo­tain jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sia tar­vit­se­vaa oh­jel­maa. Et var­maan viit­si ol­la ko­ko ajan avaa­mas­sa hä­nel­le ko. oh­jel­maa tai pal­jas­taa jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­naa, mi­kä on pe­rin huo­no idea, jo­ten jon­kun­lai­nen rat­kai­su oli­si kui­ten­kin löy­det­tä­vä.

perjantai 12. helmikuuta 2016

AdAway - estä mainoksia ja haitallisia sivustoja latautumasta (vaatii rootin)

Jos Android -lait­tee­si on ns. roo­tat­tu, eli olet hank­ki­nut jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keu­det lait­tee­seen, niin en­sim­mäi­nen teh­tä­vä voi­si ol­la asen­taa AdAway oh­jel­ma tie­to­tur­van pa­ran­ta­mi­sek­si ja mai­nos­ten es­tä­mi­sek­si.

Google luon­nol­li­ses­ti ei pi­dä oh­jel­man luon­tees­ta mai­nos­ten es­tä­mi­sen osal­ta, jo­ten tä­tä oh­jel­maa et voi la­da­ta enää Google Playstä. AdAway on tur­val­lis­ta la­da­ta jo­ko täl­tä si­vul­ta tai asen­ta­mal­la F-Droid -oh­jel­man (vas­taa hie­man Google Playtä, eli F-Droidil­la voi asen­taa eri­lai­sia il­mai­sia avoi­men läh­de­koo­din oh­jel­mia. Jo­ka ta­pauk­ses­sa jou­dut vä­li­ai­kai­ses­ti sal­lia la­taa­mi­nen muis­ta läh­teis­tä kuin Google Playsta.

Kos­ka AdAwayn luo­ma es­to on hosts-tie­dos­toon pe­rus­tu­va, se kos­kee kaik­kia oh­jel­mia, ko­ko jär­jes­tel­mää. Eli sen aset­ta­mat es­tot ei­vät ole si­dot­tu tiet­tyyn oh­jel­maan, esim. jo­hon­kin se­lai­meen tms. vaan kaik­kiin oh­jel­miin.

sunnuntai 7. helmikuuta 2016

Smart RSS - palauta RSS-lukija Operaan

Operan WWW-selaain versio 12 (luon­nol­li­ses­ti Windows-ver­sio) oli vii­mei­nen ns. oi­kea Pres­to-poh­jai­nen Ope­ra. Yk­si Ope­ran si­säi­sis­tä omi­nai­suuk­sis­ta mo­nen muun li­säk­si, oli si­säi­nen RSS-lu­ki­ja. Ver­sion 12 jäl­keen uu­si Ope­ra on poh­jau­tu­nut Chromium -pro­jek­tiin, ja sii­tä puut­tui mo­nen ver­sion ajan lä­hes kaik­ki, mi­kä te­ki Ope­ras­ta niin hy­vän se­lai­men kuin se ver­sioon 12 as­ti oli.

On­nek­si ny­kyi­set ver­siot (tä­tä kir­joit­taes­sa Ope­ran va­kaa ver­sio on 35) ovat jo ai­ka hy­vin käy­tet­tä­vis­sä, vaik­ka­kin vaa­ti­vat usei­ta eri Operan laa­jen­nuk­sia, jot­ta sa­mat ihan pe­rus­omi­nai­suu­det toi­mi­si­vat ku­ten ne toi­mi­vat Ope­ra 12:ssa. Esi­mer­kik­si jot­ta vä­li­leh­det saa toi­mi­maan sa­moin kuin Ope­ras­sa oli mah­dol­li­suus si­säi­ses­ti va­li­ta, tar­vi­taan pe­rä­ti kak­si eri laa­jen­nus­ta (en to­sin ole tu­tus­tu­nut, jo­ko mo­lem­mat voi­si kor­va­ta yh­del­lä laa­jen­nuk­sel­la tms.).

Mutta se si­itä. Se siis mi­tä to­del­la mo­ni jäi uu­des­sa Chro­me-poh­jai­ses­sa Ope­ras­sa kai­paa­maan, oli Ope­ras­sa toi­mi­vaa RSS-lu­ki­jaa. On­nek­si sel­lai­nen on saa­ta­vil­la, laa­jen­nuk­se­na­pa tie­ten­kin.