maanantai 20. lokakuuta 2014

Boxifier - lähetä Dropboxin ohi Dropboxiin

Onko sinul­la runsaas­ti ti­laa Dropboxissa, esimer­kiksi 1000 Gt, jon­ne haluai­sit tallen­taa tie­toa paikal­li­sen Dropboxin ulko­puolel­ta? Vaik­kapa siksi ettei paikal­liseen omal­la koneel­lasi ole­vaan Drop­boxiin edes mahdu niin pal­jon tie­toa? Itsel­lä­ni oli tällai­nen tilan­ne. Dropbox tieto­koneel­la on pienem­pi kuin tila Dropboxin pilves­sä. Silti tilaa ei ole siellä­kään liikaa, sillä minul­la on erit­täin laajat varmuus­kopiot toisel­la paikal­lisel­la levyl­lä, joita toisaal­ta en halua/voi tallen­taa suoraan paikal­li­seen Drop­boxiin. Niinpä tiedos­tot tuli­si saada Drop­boxiin paikal­lisen Dropboxin ulko­puolel­ta, ja siis jatku­vas­ti ja auto­maat­tises­ti, sitä mukaa kun tie­dos­toja syn­tyy/muut­tuu.

Tapoja on monia, osa parem­pia ja osa ei niin hy­viä. Varsin­kin auto­maatti­suus sul­kee Dropboxin oman vali­koi­van synk­ronoin­nin vaihto­ehdon tehok­kaas­ti ulos. Eikä työ suur­ten tieto­määrien kans­sa ole help­poa manuaali­sesti­kaan esim. Dropboxin sivus­ton kaut­ta, sil­lä siel­lä on mm. 3000 tie­dos­ton rajoi­tus ker­ral­laan lähe­tettä­vil­le tiedos­toil­le. Lähe­tä siinä vaik­kapa 50 000 tiedos­toa lukui­sis­ta ali­kansiois­ta mones­sa eräs­sä menemät­tä sekai­sin.

perjantai 17. lokakuuta 2014

SyncBackPro 7 toi tuen pilvipalveluihin

Tiedos­to­jen var­muus­kopioin­nin kunin­gas SyncBackPro on saa­nut ver­sion 7 (kts. muut muu­tok­set) myö­tä mer­kit­tä­vän päi­vi­tyk­sen, kun se li­sä­si omi­nai­suuk­siin­sa tuen pil­vi­pal­vel­ui­hin (Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box, ja Amazon Glacier S3). It­sel­le­ni tä­mä on erit­täin tär­keä omi­nai­suus, kos­ka omis­tan Dropboxis­ta ti­laa 1000 Gt, eli ti­laa on enem­män kuin edes nor­maa­lis­sa Dropbox-käy­tös­sä tar­vit­sen. On­nek­si voin siis tal­len­taa Dropboxiin myös Dropboxin ul­ko­puo­lel­ta, tä­män mah­dol­lis­taa Dropboxiin va­li­koi­va synkro­noin­ti. Toki oli­si mah­dol­lis­ta tal­len­taa ihan suo­raan Dropboxin avul­la mut­ta mo­ni SyncBackPron tar­joa­ma omi­nai­suus jäi­si saa­mat­ta, mm. ver­sioin­ti.

torstai 2. lokakuuta 2014

Automatic Call Recorder - Laadukasta puhelujen tallennusta Androidille

Kaipaat­ko Androidil­le kunnollis­ta ohjel­maa tallenta­maan puhe­lut? Itse olen kaivan­nut ja etsi­nyt sopi­vaa. Aikoi­naan Nokian kännyis­sä käy­tin mainiota Boldbeast Nokia Call Recorderia, mutta vastaa­vaa ei tuntu­nut Androidil­le löyty­vän (ei edes saman valmista­jan Boldbeast Android Call Recorder). Olen Google Playsta kahlan­nut lukui­sia puhelului­den nauhoi­tus-ohjel­mia, vaan kerta toisen­sa jäl­keen petyin pahas­ti. Joko ohjel­mat eivät tallenta­neet ollen­kaan tai vain osoit­tain yms epäkel­poa.

lauantai 30. elokuuta 2014

Google-haun sivupalkki takaisin

Suomen­kieli­sen Wiki­pedian tie­dot ovat yleen­sä aina van­hen­tu­neet, va­li­tet­ta­vas­ti. Tie­dot ovat sup­peat ja ne­kin ajas­taan jäl­jes­sä. Esi­merk­ki­nä käy­köön mitä Wiki­pe­dia ker­too Goog­len ha­ku­ko­nees­ta: "Va­sem­mas­sa lai­das­sa ha­ku­tu­los­si­vul­la on si­vu­palk­ki, jon­ka avul­la käyt­tä­jä voi va­li­ta et­si­tään­kö tie­toa kai­kil­ta si­vus­toil­ta, uutis­si­vus­toi­lta, kir­joi­sta, ku­vis­ta vai reaa­li­ai­kai­sis­ta päi­vi­tyk­sis­tä. Si­vu­pal­kis­sa on myös mui­ta työ­ka­lu­ja avuk­si ha­ku­tu­lok­sien tar­ken­ta­mi­seen." Näin suo­men­kie­li­sen Wiki­pe­dian mu­kaan, niinpä niin. Vaan kun sivu­palk­kia ei ole enää pit­kään aikaan ollut Googlen haku­ko­nees­sa, Google poisti sivu­pal­kin ja siir­si valin­nat monen mut­kan taak­se ylä­palk­kiin.

torstai 28. elokuuta 2014

Dropbox Pro -käyttäjät saivat lisää tilaa!

Dropboxin pitkä­aikai­sena käyttä­jänä ilmai­seksi tarjot­tu tila ei ole enää pit­kään aikaan riittä­nyt minulle. Niinpä olen maksa­nut 100 Gt lisä­tilasta 99 USD vuodek­si (yhteen­sä minulla oli n. 120 Gt). Eilen Dropbox kertoi Dropbox Pron uusis­ta omi­nai­suuk­sis­ta Dropboxin tie­dos­to­jen hal­lin­nas­ta, mutta ennen kaik­kea siitä että Dropbox Pro -käyt­tä­jät saavat nyt sa­maan hin­taan 1 TB (1000 Gt) ti­laa. Tätä minä kut­sun hyväk­si ja iloi­seksi yllä­tyk­seksi. Uu­si suu­rem­pi ti­la tu­lee Dropbox Pro -käyt­tä­jil­le au­to­maat­ti­ses­ti muu­ta­mien päi­vien si­säl­lä il­man että mi­tään toimen­pitei­tä vaadi­taan käyttä­jältä.

tiistai 26. elokuuta 2014

Joskus pienet asiat ovat suuria

Oikeas­taan tämä on nauret­tavan pieni asia jos katso­taan oi­keas­ta perspek­tii­vis­tä. Mut­ta joskus pie­nil­lä yksi­tyis­kohdil­la voi olla suu­ri­kin mer­ki­tys. Näin huo­ma­sin vii­mek­si, kun et­sin ohjel­maa jol­la ohja­ta eri pil­vi­pal­ve­lui­hin tal­len­ta­mi­ani vi­deoi­ta Android-kän­ny­käl­lä­ni, kun haluan suo­ra­tois­taa vi­deoi­ta TV:ssäni Chromecastin kaut­ta. Ai­kai­sem­min löy­tä­mä­ni AllCast si­säl­si mo­nia rai­vos­tut­ta­via puut­tei­ta.

perjantai 22. elokuuta 2014

Vanhaa tekniikkaa nykypäivään: nopea RAM-levy käyttöön

Jos sinulla on reilusti vapaata keskus­muistia tieto­koneessasi, voit käyttää kenties sen paremmin hyväksesi. Vanha totuushan on: turhan panttina ja vapaana oleva muisti on hukkaan heitettyä muistia, joten se kannattaa käyttää hyväksi. Ei ole järkeä tavoitella sitä, että muistia on mahdolli­simman paljon vapaana, siksi esim. erilai­set ns. muistin "siivoajat/­vapauttajat/­optimoijat" ovat vain ainoas­taan haital­lisia. Windows tarjoaa muistin hyöty­käyttöön joitain mahdolli­suuksia kuten esim. SuperFetch. Mutta voit kokeilla myös vanhan kunnon RAM-levyn käyttöö­nottoa esim. selainten välimuis­tien (cache) kohteena. Itse huomasin selvästi eroa Opera- ja Chrome-selainten kanssa, varsinkin jos taus­talla työsken­teli jokin enemmän kiinto­levyä käyttävä ohjel­misto.

Security Check