keskiviikko 19. marraskuuta 2014

LastPass Password Manager Androidille sai merkittävän päivityksen

Androidille saatava LastPass Password Mgr Premium -ohjel­ma sai mer­kit­tä­vän päi­vi­tyk­sen uuden App Fill Helper -toi­min­non myö­tä. App Fill Helper mah­dol­lis­taa nyt tun­nus­ten/sa­la­sa­no­jen syöt­tä­mi­sen lä­hes uni­ver­saa­lis­ti min­ne se­lai­mel­le/si­vus­tol­le ta­han­sa, mut­ta myös Android-oh­jel­mil­le. Jot­kut oh­jel­mat­han saat­ta­vat vaa­tia omat kir­jau­tu­mi­sen­sa, ja LastPassin App Fill Helper hal­lit­see nyt myös ne.

Calendar+ - Erinomainen kalenteri Androidille

Säh­köi­nen ka­len­te­ri on ai­na­kin it­sel­lä­ni jo vuo­sia sit­ten kor­van­nut lä­hes ko­ko­naan pa­pe­ri­sen. Mut­ta lähes ikui­suus­on­gel­ma on it­sel­lä­ni ol­lut so­pi­van ka­len­te­ri­oh­jel­man löy­tä­mi­nen kul­loi­sel­le­kin alus­tal­le. Ai­koi­naan pi­ti et­siä Nokian äly­pu­he­li­mil­le so­pi­vaa, ja nyt sit­ten Androidil­le on tul­lut muu­ta­man vuo­den ai­ka­na ko­keil­tua ties kuin­ka mon­ta ka­len­te­ri­oh­jel­maa lä­pi. Vih­doin­kin al­kaa tun­tua sil­tä et­tä so­pi­va on löy­ty­nyt.

sunnuntai 16. marraskuuta 2014

Locx - näppärää suojausta Android-laitteelle

Äly­puhe­lin on monel­le var­sin hen­kilö­kohtai­nen lai­te. Aina­kin minul­le. Itse en antai­si puhelin­tani mui­den näpe­löi­täväk­si kuin ken­ties kaik­kein luo­tet­tavim­mil­le esim. per­heen­jäse­nil­le, vaik­kei minul­la mi­tään eri­tyi­sen salat­ta­vaa siel­lä ole. Mutta esim. Google Keepissä on pal­jon muis­tiin­pa­no­ja, teen nii­tä näet päi­vit­täin, enkä tun­ti­si vält­tä­mät­tä oloa­ni muka­vak­si jos joku vie­ras niitä tut­kai­li­si. En kui­ten­kaan tä­hän asti ole ko­ke­nut asiaa niin tär­keäk­si että oli­sin ryh­ty­nyt suo­jaa­maan ohjel­maan pää­syä jol­lain lu­kit­se­mis-oh­jel­mal­la. Var­sin­kin pin-koo­dien kir­joit­ta­mi­nen jon­kun sel­lai­sen ohjel­man yhtey­des­sä jota tar­vit­sen usein, tun­tui­si ko­vin han­kalal­ta.

En siis ole yh­tään pereh­ty­nyt täl­lai­siin lukko/pii­lot­ta­mis-oh­jel­miin, joten näitä voi olla vaikka kuinka monta ja saman­lais­ta, parem­pia­kin. Tänään vain sattu­mal­ta vas­taan tuli täl­lai­nen kuvioon perus­tu­va lukko, joka vai­kut­ti sen verran hel­pol­ta käyt­tää, että jopa minä innos­tuin sen­tään kokei­le­maan. Onneksi.

perjantai 14. marraskuuta 2014

Notepad2 Bookmark Edition - mainoa Muistion korvaaja

Windowsin muka­na tu­lee teks­ti­tie­dos­to­jen kä­sit­te­lyyn oh­jel­ma ni­mel­tä Muistio. Se on pe­rin yk­sin­ker­tai­nen oh­jel­ma, eikä se moni­mut­kai­seen muok­kaa­mi­seen ole­kaan tar­koi­tet­tu, vaan nope­aan muok­kaa­mi­seen tai vain nopeas­ti tie­don tar­kis­ta­mi­seen. Ja hyvä niin. Täl­lai­sia nopei­ta ja kevyi­tä ohjel­mia tar­vi­taan­kin. Mut­ta monia tärkei­tä omi­nai­suuk­sia Muistio­sta silti puut­tuu, joten sille on kehitet­ty lukui­sia kor­vaa­jia.

Yksi näis­tä Muistion kor­vaa­jis­ta on esim. Notepad2 Bookmark Edition (lyhyemmin Notepad2 BE). Se itse­kin on toi­sen ohjel­man korvaa­ja, olles­saan alun­perin Florian Balmerin Muis­tion korjaa­jaksi tekemäs­tä Notepad2:sta edel­leen kehi­tetty ver­sio. Notepad2 Bookmark Editioniin on li­sät­ty uu­sia omi­nai­suuk­sia ver­rat­tuna Notepad2:een. Tie­toa muu­toks­is­ta ver­rat­tu­na al­ku­pe­räi­seen Notepad2:een löy­dät Notepad2 BE:n si­vul­ta.

keskiviikko 12. marraskuuta 2014

Haluatko huonoja neuvoja? Vai hyviä neuvoja? Vai vain nauraa makeasti?

Suomi24 on lie­nee Suo­men suu­rin kes­kus­telu­sivus­to. Suomi24:n kohdal­la tu­lee to­dis­te­tuk­si, et­tei mää­rä ai­na tar­koi­ta sa­maa kuin laa­tu. Suomi24:n suo­sion syy on lie­nee­kin sii­nä, että se on yksi har­voja suo­men­kie­li­siä kes­kuste­luja (ainoa?), joi­hin voi kir­joit­taa ano­nyy­mis­ti il­man tun­nuk­sia. Tu­lok­se­na on vä­lil­lä sit­ten to­del­la ala-ar­voi­sia "kes­kus­telu­ja". Mutta tun­kio ve­tää puoleen­sa, ei kai Suomi24:n suosio­ta muu­ten voi ymmär­tää? Trol­lien toive­paik­ka?

Silti ihmet­te­len suures­ti miksi jot­kut kysy­vät apua Suomi24:n "Apua aloit­teli­joil­le" -osios­ta tie­to­tek­niik­ka-ai­hei­siin onge­lmiin­sa? Ainoa syy jon­ka kek­sin on se edel­lä mainit­tu, että ko. kom­pos­tiin voi kir­joit­taa il­man min­kään­lais­ta rekis­te­röi­ty­mis­tä ja se kysy­jil­le suota­koon. Mutta kun homma vaan ei tunnu toimi­van kunnol­la niin mik­sei panos­ta sen ver­ran oman ongel­man ratkai­suun, että rekis­te­röi itsel­leen nimi­mer­kin jos­tain laa­duk­kaam­mas­ta keskustelu­fooru­mista?


torstai 6. marraskuuta 2014

NextApp Keyboard - erinomainen näppäimistö Androidille

Pikai­sena vinkki­nä minun on pak­ko mainos­taa erin­omais­ta Android-näp­päi­mis­töä. NextApp Keyboard on yk­sin­ker­tai­ses­ti paras näp­päi­mis­tö Androidil­le, mitä olen kos­kaan ko­keil­lut. NextApp Keyboard on vie­lä ke­hi­tys­as­teel­la, mut­ta se on pe­rus­toi­min­noil­taan täy­sin toi­mi­va jo nyt. Pa­ras­ta NextApp Keyboardissa on sen toi­mi­vuus. Jo­ten­kin se vaan toi­mii, ai­na­kin mi­nun näp­pieni kans­sa. Eh­kä täs­sä on näp­päi­mis­tös­sä saa­tu otet­tua kaik­ki ti­la ir­ti, jo­ten jol­lain lail­la mei­kä­läi­sen sor­met osu­vat hy­vin pai­koil­leen. Mut­ta on NextApp Keyboardissa muu­ta­kin hy­vää. Mo­net sen eri­kois­omi­nai­suu­det vie­lä vain ko­ros­ta­vat NextApp Keyboardin laa­tua.

tiistai 4. marraskuuta 2014

Menikö asennetun ohjelman asetukset väärälle käyttäjätilille Windowsissa?

Jos käytät normaa­lia tiliä päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä, ku­ten kan­nat­tai­si, niin on­ko si­nul­le jos­kus käy­nyt niin että olet asen­ta­nut oh­jel­man, käyn­nis­tä­nyt sen ja tehnyt ken­ties vaik­ka­pa pal­jon­kin töi­tä esim. ase­tus­ten eteen, tai vaik­ka­pa pe­lan­nut pe­liä eteen­päin jne. Kun sit­ten seu­raa­val­la ker­ral­la käyn­nis­tät oh­jel­man, on kuin et oli­si sitä aikai­sem­min käyt­tä­nyt­kään. Ase­tuk­set ovat ole­tuk­sil­la, peli on alus­sa jne. Mitä ih­met­tä on ta­pah­tu­nut, mik­si oh­jel­ma ei muis­ta ase­tuk­sia tai mi­hin vaik­ka­pa pe­lis­sä jää­tiin? Syy on yk­sin­ker­tai­nen, ase­tuk­set/muu­tok­set jne. me­ni­vät eri ti­lil­le kuin nor­maa­lis­ti käy­tät.

Security Check