perjantai 29. huhtikuuta 2016

Vanhan toistoa. Älkää antako enää veteraanijärjestöille rahaa.

Olen hie­man myö­häs­sä, en eh­ti­nyt tä­tä kir­joit­taa kan­sal­li­se­na ve­te­raa­ni­päi­vä­nä, mut­ta se he­rät­ti van­han ky­sy­myk­sen mie­lee­ni. Ku­ten olen jo ai­kai­sem­min ih­me­tel­lyt, ah­neet ve­te­raa­ni­jär­jes­töt ovat taas kä­si ojos­sa pyy­tä­mäs­sä ra­haa ve­te­raa­nien avul­la. Mik­si ih­mees­sä nä­mä rik­kaat jär­jes­töt ei­vät käy­tä näi­tä ra­ho­ja nyt kun vie­lä so­tiem­me ve­te­raa­ne­ja on enää muu­ta­ma has­su jäl­jel­lä? Käyt­tä­kää ra­haa nyt kun vie­lä voit­te aut­taa so­tiem­me ve­te­raa­ne­ja.

perjantai 15. huhtikuuta 2016

Muutto! Mukavaa kun se on suoritettu.

Ei­hän tä­mä blo­gi­ni kos­kaan ole ol­lut mi­kään vauh­di­kas paik­ka. Teks­tiä tu­lee ny­kyään har­voin. Ja vii­me ai­koi­na ol­lut kai­ken­lais­ta häs­säk­kää, ja sii­hen vie­lä muut­to pääl­le. Ei pal­jon kir­joi­tel­la.

Muut­to asun­nos­ta toi­seen on mie­les­tä­ni yk­si ikä­vim­mis­tä ta­pah­tu­mis­ta. Tai siis se muu­ton to­teut­ta­mi­nen. Kun en kuu­lu nii­hin etu­oi­keu­tet­tui­hin joil­la oli­si va­ro­ja an­taa muut­to ko­ko­naan pak­kauk­ses­ta pur­ka­mi­seen jon­kun muut­to­fir­man hoi­toon, jou­duin to­teut­ta­maan muu­ton ihan it­se. No sii­nä tu­lee sen­tään hei­tet­tyä tur­hia ta­va­roi­ta pois jot­ka sel­vi­si­vät edel­li­ses­tä muu­tos­ta ri­maa hi­poen tal­teen, vain pö­lyt­tyäk­seen jos­sain kaa­pin nur­kan tai va­ras­ton pi­men­nos­sa.

lauantai 12. maaliskuuta 2016

Textify - kopioi tekstiä melkein mistä tahansa


Use­as­ti tu­lee ti­lan­ne esim. vir­he­il­moi­tus­ten kans­sa, jois­sa saat­taa ol­la jo­kin han­ka­la vir­he­koo­di tms. jo­ka oli­si mu­ka­va vain kopioida leikepöydälle ja etsiä löytyykö Googlella jotain tietoa. Noin siis esimerkiksi. Osan voi kopioida Windowsin omalla Ctrl+C valinnalla mutta on paljon tilanteita joissa tuo ei toimi. Eikä kyse tarvitse olla vain virheilmoituksista, ylipäätään tekstin kopiointi voi tulla kyseeseen mitä ihmeellisimmissä tilanteissa. Ja nyt on on pieni ohjelma jolla se onnistuu.

sunnuntai 21. helmikuuta 2016

RunAsTool - aja ohjelmia helposti toisen käyttäjän oikeuksin

Jos käy­tät Windowsin päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä ns. Nor­maa­lia käyt­tä­jä­ti­liä, ku­ten kan­nat­tai­si, olet huo­man­nut et­tä joi­den­kin oh­jel­mien koh­dal­la tar­vi­taan jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sia. Täs­tä on sit­ten yli­mää­räis­tä vai­vaa kun jou­dut syöt­tä­mään jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­nan si­tä pyy­det­täes­sä. Oi­keas­ti täs­tä on hait­taa vain jos tä­tä jou­tuu te­ke­mään to­del­la usein, mut­ta kui­ten­kin. Vaan en­tä ti­lan­ne et­tä tie­to­ko­net­ta­si ha­luaa käyt­tää vaik­ka­pa tut­tu­si, ja hän tar­vit­see jo­tain jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sia tar­vit­se­vaa oh­jel­maa. Et var­maan viit­si ol­la ko­ko ajan avaa­mas­sa hä­nel­le ko. oh­jel­maa tai pal­jas­taa jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­naa, mi­kä on pe­rin huo­no idea, jo­ten jon­kun­lai­nen rat­kai­su oli­si kui­ten­kin löy­det­tä­vä.

perjantai 12. helmikuuta 2016

AdAway - estä mainoksia ja haitallisia sivustoja latautumasta (vaatii rootin)

Jos Android -lait­tee­si on ns. roo­tat­tu, eli olet hank­ki­nut jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keu­det lait­tee­seen, niin en­sim­mäi­nen teh­tä­vä voi­si ol­la asen­taa AdAway oh­jel­ma tie­to­tur­van pa­ran­ta­mi­sek­si ja mai­nos­ten es­tä­mi­sek­si.

Google luon­nol­li­ses­ti ei pi­dä oh­jel­man luon­tees­ta mai­nos­ten es­tä­mi­sen osal­ta, jo­ten tä­tä oh­jel­maa et voi la­da­ta enää Google Playstä. AdAway on tur­val­lis­ta la­da­ta jo­ko täl­tä si­vul­ta tai asen­ta­mal­la F-Droid -oh­jel­man (vas­taa hie­man Google Playtä, eli F-Droidil­la voi asen­taa eri­lai­sia il­mai­sia avoi­men läh­de­koo­din oh­jel­mia. Jo­ka ta­pauk­ses­sa jou­dut vä­li­ai­kai­ses­ti sal­lia la­taa­mi­nen muis­ta läh­teis­tä kuin Google Playsta.

Kos­ka AdAwayn luo­ma es­to on hosts-tie­dos­toon pe­rus­tu­va, se kos­kee kaik­kia oh­jel­mia, ko­ko jär­jes­tel­mää. Eli sen aset­ta­mat es­tot ei­vät ole si­dot­tu tiet­tyyn oh­jel­maan, esim. jo­hon­kin se­lai­meen tms. vaan kaik­kiin oh­jel­miin.

sunnuntai 7. helmikuuta 2016

Smart RSS - palauta RSS-lukija Operaan

Operan WWW-selaain versio 12 (luon­nol­li­ses­ti Windows-ver­sio) oli vii­mei­nen ns. oi­kea Pres­to-poh­jai­nen Ope­ra. Yk­si Ope­ran si­säi­sis­tä omi­nai­suuk­sis­ta mo­nen muun li­säk­si, oli si­säi­nen RSS-lu­ki­ja. Ver­sion 12 jäl­keen uu­si Ope­ra on poh­jau­tu­nut Chromium -pro­jek­tiin, ja sii­tä puut­tui mo­nen ver­sion ajan lä­hes kaik­ki, mi­kä te­ki Ope­ras­ta niin hy­vän se­lai­men kuin se ver­sioon 12 as­ti oli.

On­nek­si ny­kyi­set ver­siot (tä­tä kir­joit­taes­sa Ope­ran va­kaa ver­sio on 35) ovat jo ai­ka hy­vin käy­tet­tä­vis­sä, vaik­ka­kin vaa­ti­vat usei­ta eri Operan laa­jen­nuk­sia, jot­ta sa­mat ihan pe­rus­omi­nai­suu­det toi­mi­si­vat ku­ten ne toi­mi­vat Ope­ra 12:ssa. Esi­mer­kik­si jot­ta vä­li­leh­det saa toi­mi­maan sa­moin kuin Ope­ras­sa oli mah­dol­li­suus si­säi­ses­ti va­li­ta, tar­vi­taan pe­rä­ti kak­si eri laa­jen­nus­ta (en to­sin ole tu­tus­tu­nut, jo­ko mo­lem­mat voi­si kor­va­ta yh­del­lä laa­jen­nuk­sel­la tms.).

Mutta se si­itä. Se siis mi­tä to­del­la mo­ni jäi uu­des­sa Chro­me-poh­jai­ses­sa Ope­ras­sa kai­paa­maan, oli Ope­ras­sa toi­mi­vaa RSS-lu­ki­jaa. On­nek­si sel­lai­nen on saa­ta­vil­la, laa­jen­nuk­se­na­pa tie­ten­kin.

maanantai 11. tammikuuta 2016

AnyMote Smart Remote - universaali kaukosäädin Androidille

Vuo­den 2016 en­sim­mäi­nen kir­joi­tus on jo ta­vak­si tul­lut to­del­la vä­hän in­for­maa­ti­ota si­säl­tä­vä, ly­hyt oh­jel­ma­esit­te­ly. Jos te­ki­sin pi­dem­män ja enem­män omi­nai­suuk­sia esit­te­le­vän kir­joi­tuk­sen, niin se me­ni­si hel­pos­ti sit­ten jo oh­jeen kir­joit­ta­mi­sek­si. Se taas teet­täi­si työ­tä, ny­kyi­seen elä­män­ti­lan­tee­seen näh­den ehkä jopa lii­kaa. Ja kir­joi­tin­han viime mar­ras­kuus­sa sen­tään Freemake Video Converterin tur­val­li­sesta asennuksesta ohjeen. Että en minä koko­naan ole lopet­tanut :).

Olkoon vuosi 2016 kaikille oikein hyvä ja rauhaisa vuosi. Ja nyt ise asiaan.
- neko 11.1.16


Jos si­nul­la sat­tuu ole­maan Android-lai­te jos­sa on in­fra­pu­na­lä­he­tin (ku­ten ih­me kyl­lä sat­tuu ole­maan mi­nun van­has­sa Samsung Galaxy S4:ssa jopa), niin täs­sä­pä kä­te­vä oh­jel­ma jol­la muu­tat vaik­k­apa pu­he­li­me­si kau­ko­sää­ti­mek­si, jol­la käyt­te­let vaik­ka TV:tä, di­gi­bok­sia, Blu-Ray-soi­tin­ta jne. Oh­jel­ma tun­tee val­ta­van mää­rän lait­tei­ta, ja jos suo­raan ei löy­dy omaa kau­ko­sää­det­tä­vää lai­tet­ta, voit va­li­ta lä­hel­lä ole­van, esim. sa­maa sar­jaa ole­van ja luul­ta­vas­ti kau­ko­sää­din toi­mii. Näin oli mi­nun kaik­ki­en lait­tei­den kans­sa (TV/Di­gi­bok­si/Blu-Ray). Ja jos si­nul­la on to­del­la ek­soot­ti­nen lai­te, niin voit opet­taa oh­jel­maa tun­nis­ta­maan lait­tee­si kau­ko­sää­ti­men ko­men­not.