keskiviikko 17. joulukuuta 2014

MuroBBS vaihtoi fooruminsa ohjelmistoa - kirjoitusteni linkit Muroon poskellaan

Suo­men ken­ties pa­ras tie­to­tek­niik­kaan kes­kit­ty­vä foo­ru­mi MuroBBS vaih­toi foo­ru­min­sa oh­jel­mis­toa vBulletin v3 -alus­tas­ta XenForo -alus­taan. Va­li­tet­ta­vas­ti sa­mal­la myös itse osoi­te foo­ru­miin vaih­tui (vanha oli murobbs.plaza.fi ja uusi on murobbs.muropaketti.com.


Linkit on vinksin vonksin

Olen tätä mai­nio­ta foo­ru­mia mai­nos­ta­nut useas­sa yh­tey­des­sä oh­jeis­sa­ni ja kir­joi­tuk­sis­sani, ja nyt var­sin­kin suo­rat lin­kit joi­hin­kin kes­kus­te­lui­hin ovat tie­ten­kin pie­les­sä oh­jeis­sa­ni/­kir­joi­tuk­sis­sa­ni. Kor­jai­len link­ke­jä­ni si­tä mu­kaan kun vir­heel­li­siä tu­lee vas­taan, mut­ta osa jää­nee luon­nol­li­ses­ti päi­vit­tä­mät­tä. Pa­hoit­te­lut täs­tä.

tiistai 2. joulukuuta 2014

Stylish for Dolphin - muokkaa sivustojen tyylejä myös Android-selaimessa

Stylish for Dolphin on näp­pä­rä laa­jen­nus Androidin Dolphin se­lai­mel­le*. Se tuo työ­pöy­tä-se­lai­mis­ta tu­tun Stylish -laa­jen­nuk­sen omi­nai­suu­det käyt­töö­si Androidiin Dolphin-se­lai­meen. En äk­ki­sel­tään löy­tä­nyt Stylish -laa­jen­nus­ta muil­le Android-se­lai­mil­le. Työ­pöy­tä-käy­tös­sä­hän Stylish on saa­ta­vil­la useil­le eri Windows-se­lai­mil­le.

lauantai 29. marraskuuta 2014

OurGroceries - kevyt ja toimiva kauppalappu Androidille

Kaup­pa­lap­pu-oh­jel­ma Android-äly­pu­he­li­mes­sa­ni on mi­nul­le tär­keä, päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä ole­va apu­vä­li­ne. Pää­ni on sen ver­ran ha­pe­roa, et­tä puo­let tar­vit­ta­vis­ta ta­va­rois­ta jäi­si kaup­paan il­man kaup­pa­lap­pua. Pa­pe­ri­nen kaup­pa­lap­pu taas ei käy, sil­lä mie­lee­ni put­kah­te­lee pit­kin päi­vää mi­tä saa­tan tar­vi­ta ja ne on näp­pä­rä li­sä­tä säh­köi­seen kaup­pa­lap­puun. Si­tä pait­si oh­jel­mal­li­sen kaup­pa­la­pun tuo­ma mah­dol­li­suus sii­hen, että esi­mer­kik­si per­heen­jä­sen voi li­sä­tä kaup­pa­lap­puun ta­va­roi­ta, on yksi tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta kaup­pa­lap­pu-oh­jel­mis­sa.

So­pi­van kaup­pa­la­pun löy­tä­minen on ol­lut hie­noi­nen on­gel­ma, sil­lä ase­tan joi­tain vaa­ti­muk­sia kaup­pa­la­pul­le. Sen on ol­ta­va, ku­ten jo mai­nit­tua, synk­ro­noi­ta­vis­sa muil­le per­heen­jä­se­nil­le hel­pos­ti ja no­peas­ti, mie­lel­lään au­to­maat­ti­ses­ti. Sen tu­lee si­säl­tää mah­dol­li­suus käyt­tää web-käyt­tö­liit­ty­män kaut­ta­kin, asia joka on näp­pä­rää jos esim. pöy­tä­koneen ää­res­sä et­sii jo­tain eri­koi­sem­paa os­tet­ta­vaa ja löy­tää sit­ten. Ei tar­vit­se nä­py­tel­lä pu­he­li­mel­la jos­kus pit­kiä tai han­ka­lia tie­to­ja oh­jel­maan. Tai jos täy­tyy ker­ral­la muut­taa tai li­sä­tä pal­jon tie­to­ja.

maanantai 24. marraskuuta 2014

Muuta unohtunut salasana ja muut suositut ohjeeni (joita luetaan vaihtelevalla tarkkuudella)

Olen kir­joit­ta­nut sa­to­ja oh­jei­ta eri tie­to­tek­ni­sis­tä ai­hei­sta (osa oh­jeis­ta on toki jo van­hen­tu­nei­ta, yri­tän jos­kus suo­rit­taa kun­non puh­dis­tuk­sen). Jos­kus on mu­ka­va seu­ra­ta mitä oh­jei­ta ja kir­joi­tuk­sia käyt­tä­jät lu­ke­vat. Tämä antaa viit­tei­tä sii­tä min­kä­lai­sia oh­jei­ta käyt­tä­jät tar­vit­se­vat. En saa tei­stä lu­ki­jois­ta tark­ko­ja tie­to­ja, joten olkaa huolet­ta. Näen lähin­nä millä sivul­la on kuinka mon­ta kävi­jää (on­nek­si tätä tie­toa ette pysty mil­lään es­tä­mään). Muuta en tar­vit­se­kaan, vaik­ka har­voin näen myös mil­lä ha­ku­sa­noil­la si­vuil­le­ni on löy­det­ty, asia mikä kiin­nos­tai­si kyl­lä. Nä­mä tie­dot minul­le tar­joaa Google Analytics, jos­ta siis voin seu­rail­la vaik­ka reaa­li­ai­kais­ta ti­lan­net­ta. Mi­ten­kään sään­nöl­li­ses­ti en asiaa jak­sa seu­ra­ta.

keskiviikko 19. marraskuuta 2014

LastPass Password Manager Androidille sai merkittävän päivityksen

Androidille saatava LastPass Password Mgr Premium -ohjel­ma sai mer­kit­tä­vän päi­vi­tyk­sen uuden App Fill Helper -toi­min­non myö­tä. App Fill Helper mah­dol­lis­taa nyt tun­nus­ten/sa­la­sa­no­jen syöt­tä­mi­sen lä­hes uni­ver­saa­lis­ti min­ne se­lai­mel­le/si­vus­tol­le ta­han­sa, mut­ta myös Android-oh­jel­mil­le. Jot­kut oh­jel­mat­han saat­ta­vat vaa­tia omat kir­jau­tu­mi­sen­sa, ja LastPassin App Fill Helper hal­lit­see nyt myös ne.

Calendar+ - Erinomainen kalenteri Androidille

Säh­köi­nen ka­len­te­ri on ai­na­kin it­sel­lä­ni jo vuo­sia sit­ten kor­van­nut lä­hes ko­ko­naan pa­pe­ri­sen. Mut­ta lähes ikui­suus­on­gel­ma on it­sel­lä­ni ol­lut so­pi­van ka­len­te­ri­oh­jel­man löy­tä­mi­nen kul­loi­sel­le­kin alus­tal­le. Ai­koi­naan pi­ti et­siä Nokian äly­pu­he­li­mil­le so­pi­vaa, ja nyt sit­ten Androidil­le on tul­lut muu­ta­man vuo­den ai­ka­na ko­keil­tua ties kuin­ka mon­ta ka­len­te­ri­oh­jel­maa lä­pi. Vih­doin­kin al­kaa tun­tua sil­tä et­tä so­pi­va on löy­ty­nyt.

sunnuntai 16. marraskuuta 2014

Locx - näppärää suojausta Android-laitteelle

Äly­puhe­lin on monel­le var­sin hen­kilö­kohtai­nen lai­te. Aina­kin minul­le. Itse en antai­si puhelin­tani mui­den näpe­löi­täväk­si kuin ken­ties kaik­kein luo­tet­tavim­mil­le esim. per­heen­jäse­nil­le, vaik­kei minul­la mi­tään eri­tyi­sen salat­ta­vaa siel­lä ole. Mutta esim. Google Keepissä on pal­jon muis­tiin­pa­no­ja, teen nii­tä näet päi­vit­täin, enkä tun­ti­si vält­tä­mät­tä oloa­ni muka­vak­si jos joku vie­ras niitä tut­kai­li­si. En kui­ten­kaan tä­hän asti ole ko­ke­nut asiaa niin tär­keäk­si että oli­sin ryh­ty­nyt suo­jaa­maan ohjel­maan pää­syä jol­lain lu­kit­se­mis-oh­jel­mal­la. Var­sin­kin pin-koo­dien kir­joit­ta­mi­nen jon­kun sel­lai­sen ohjel­man yhtey­des­sä jota tar­vit­sen usein, tun­tui­si ko­vin han­kalal­ta.

En siis ole yh­tään pereh­ty­nyt täl­lai­siin lukko/pii­lot­ta­mis-oh­jel­miin, joten näitä voi olla vaikka kuinka monta ja saman­lais­ta, parem­pia­kin. Tänään vain sattu­mal­ta vas­taan tuli täl­lai­nen kuvioon perus­tu­va lukko, joka vai­kut­ti sen verran hel­pol­ta käyt­tää, että jopa minä innos­tuin sen­tään kokei­le­maan. Onneksi.

Security Check