perjantai 20. maaliskuuta 2015

Taas taukoa blogiin, ohjeisiin ja vinkkeihin

Jot­kut ovat ehkä huo­man­neet, et­tä vii­me viik­koi­na blo­gi­kir­joi­tuk­set ovat lop­pu­neet enkä ole päi­vit­tä­nyt esim. mai­nion FlickFetchin oh­jet­ta, joka on viime viik­koi­na saa­nut monia mie­len­kiin­toi­sia omi­nai­suuk­sia. Olen jo ai­kai­sem­min mai­nin­nut ly­hyes­ti että kär­sin muu­ta­mas­ta ikä­väs­tä sai­rau­des­ta, ja niin­pä jäl­leen ker­ran täs­sä ol­laan sai­raa­na.

torstai 19. helmikuuta 2015

Yle Areenassa usein ongelmia kuulovammaisten tekstitysten kanssa

Ku­ten jo ai­kai­sem­min kir­joi­tin mai­nion Subtitle Edit -ohjel­man esit­te­lyn yh­tey­des­sä, et­tä vaik­kei mi­nul­la kuu­lo­vam­maa ole­kaan, ha­luan jos­kus kat­soa suo­men­kie­li­set­kin oh­jelmat suo­men­kie­li­sel­lä teks­teil­lä. Tä­mä joh­tuu jos­kus sii­tä et­tä ääni­rai­ta on huo­no, tai oh­jel­mas­sa saat­taa ol­la vie­ras­ta sa­nas­toa tms. Tä­män myö­tä Yle Areenan ns. kuu­lo­vam­mai­sil­le tar­koi­tet­tu­jen teks­ti­tys­ten on­gel­mat ovat tul­leet tu­tuk­si.

maanantai 9. helmikuuta 2015

Korjaa Windowsin Sää-pienoisohjelman yhteys

Mo­nel­la on Windows 7:ssä Sää-pie­nois­oh­jel­ma lo­pet­ta­nut toi­min­tan­sa il­moi­tuk­seen, et­tei yh­teyt­tä saa­da.

Syy­tä tä­hän en osaa sa­noa. Vaik­ka Microsoft suo­sit­te­lee­kin et­tä pie­nois­oh­jel­mia ei enää käy­tet­täi­si, var­sin­kaan 3. osa­puo­len te­ke­miä, niin pie­nois­oh­jel­mien toi­mi­mat­to­muus ei kä­sit­tääk­se­ni lii­ty suo­raan tä­hän.

Jo­ka ta­pauk­ses­sa Sää-pie­nois­oh­jel­man yh­teys­on­gel­ma on hel­pos­ti kor­jat­ta­vis­sa.

lauantai 7. helmikuuta 2015

Yle Areenan Android-ohjelmaan tulossa Chromecast-tuki

Yle ha­ki be­ta­tes­taa­jia Yle Aree­nan Android-oh­jel­man 3-ver­siol­le jos­sa käyt­tö­liit­ty­män uu­dis­tuk­sen li­säk­si tuo­daan vih­doin ja vii­mein Chromecast tu­ki. Tä­tä on odo­tet­tu­kin. Va­li­tet­ta­vas­ti ar­pa­on­ni ei it­sel­le sat­tu­nut vaik­ka liik­keel­lä ai­kai­sin olin­kin, mut­ta ys­tä­väl­lis­ten ih­mis­ten avul­la sain kui­ten­kin kä­sii­ni beta-ver­sion uu­des­ta Aree­na-appsis­ta.

lauantai 31. tammikuuta 2015

FlickFetchiin mukavia uudistuksia

FlickFetch on mai­nio net­ti-tv la­taa­ja, jon­ka ver­sio 2.3.0.0 toi muu­ta­man kä­te­vän omi­nai­suu­den jo en­nes­tään­kin mai­ni­oon oh­jel­maan.

En­sik­si­kin, FlickFetch tal­len­taa nyt ole­tuk­se­na tie­don la­dat­tu­jen vi­deoi­den osoit­teis­ta tal­teen, jo­ten se osaa tar­vit­ta­es­sa il­moit­taa jos video on jo la­dat­tu jos­kus ai­kai­sem­min. Tar­vit­ta­es­sa la­tauk­sen voi täs­sä ta­pauk­ses­sa hy­pä­tä yli tai la­da­ta uudes­taan. Täs­sä­kin on va­lit­ta­vis­sa ase­tuk­sis­ta joko au­to­maat­ti­nen toi­min­ta, et­tä myös va­lin­ta et­tä käyt­tä­jäl­tä ky­sy­tään mi­ten toi­mi­taan.

keskiviikko 21. tammikuuta 2015

Subtitle Edit - monipuolista tekstityksien muokkaamista

Jos­kus saat­taa tul­la vas­taan ti­lan­ne, että teks­tit ovat epä­syn­kas­sa ku­van kans­sa. Näin it­sel­le­ni kävi vii­mek­si kun la­ta­sin Yle Areenas­ta Kandit -sarjan 4 en­sim­mäi­stä jak­soa. Nii­den mu­ka­na tul­leet suo­men­kie­li­set srt-teks­ti­tyk­set oli­vat 15 se­kun­tia vää­räs­sä ajas­sa, eli teks­tit il­maan­tui­vat 15 se­kun­tia myö­häs­sä.

No niin, teks­tit ilmes­tyivät täy­sin vääris­sä koh­taa esiin. Mitä siis tehdä? Pikai­sella google­tuksel­la löytyi mainio ohjelma nimeltä Subtitle Edit (Windowsille). Oh­jel­ma var­mas­ti tai­puu pal­jon muu­hun­kin, kuin mi­tä it­se käy­tin, mut­ta srt-teks­ti­tyk­sien ajoi­tuk­sen kor­jaus kä­vi Subtitle Editil­lä to­del­la hel­pos­ti.

sunnuntai 11. tammikuuta 2015

Islam - rauhan uskonto?

Vii­me päi­vi­en ter­ro­ris­ti-is­kut Rans­kas­sa oli­vat kor­si jo­ka kat­kai­si ka­me­lin se­län, ja sai­vat mi­nut kir­joit­ta­maan jo­tain jo­ta blo­gi­ni ei yleen­sä kä­sit­te­le. Us­kon­non pi­täi­si ol­la jo­kai­sen oma asia, mut­ta kun sii­tä al­kaa ol­la hait­taa muil­le ih­mi­sil­le, oli­si aika ken­ties pa­laut­taa us­kon­non ase­ma sil­le kuu­lu­val­le pai­kal­le. Mie­les­tä­ni mus­li­mi­ter­ro­ris­tit ovat to­dis­ta­neet sen, et­tei hei­dän edus­ta­man­sa kä­si­tys islamis­ta edus­ta ai­na­kaan rau­haa.

Kuu­len jo kor­vis­sa­ni mi­ten puo­lus­ta­jat kil­van se­lit­tä­vät, "et­tei yk­sin ter­ro­ris­teis­ta voi ve­tää mi­tään joh­to­pää­tök­siä islamis­ta, ei islam ole vä­ki­val­tai­nen us­kon­to ol­len­kaan". "Nä­mä ovat vain yk­sit­täi­siä te­ki­jöi­tä". Ken­ties näin on­kin. Mut­ta pis­tää se sil­ti miet­ti­mään, on­ko muun us­kon­non edus­ta­jia jot­ka täl­lä het­kel­lä ter­ro­ri­soi­vat elä­mää ym­pä­ri maail­maa? Ei­pä tu­le yh­tään ta­paus­ta mie­leen, jos­sa vaik­ka kris­ti­tyt oli­si­vat ot­ta­neet töi­tään te­ke­viä ih­mi­siä kiin­ni ja kat­ko­neen hei­dän kurk­kun­sa vi­deoil­la. Tai että buddha­lai­set oli­si­vat hyö­kän­neet si­vii­lien kimp­puun ko­ne­tu­li­asein. Tai hindut rä­jäyt­tä­neet it­se­mur­ha­pom­me­ja. Tu­lee­ko si­nul­le? Ei­vät­kö kaik­ki ter­ro­ri­te­ko­jen edus­ta­jat ole kui­ten­kin it­se ker­to­neet edus­ta­van­sa yh­tä ai­noaa us­kon­to­kun­taa?

Security Check