maanantai 16. marraskuuta 2015

Simple.Savr - jaa tekstiä saman IP:n alla

Jos­kus voi ol­la tar­peen siir­tää simp­pe­liä teks­tiä, vaik­ka­pa link­ki esim. PC:n ja mo­bii­li­lait­teen vä­lil­lä. It­se olen käyt­tä­nyt mai­nio­ta Googlen Keepiä, mut­ta joil­le­kin toi­mil­le se on vä­hän tur­han ras­kas keino.

Niin­pä in­nos­tuin heti kun vas­taan tuli to­del­la yk­sin­ker­tai­nen pal­ve­lu ni­mel­tä Simple.Savr. Idea on mai­nio. Kir­joi­tit­pa mil­lä lait­teel­la ta­han­sa, sa­man IP-osoit­teen al­la, sa­mat teks­tit ovat käy­tet­tä­vis­sä mil­lä ta­han­sa lait­teel­la.

maanantai 9. marraskuuta 2015

Ei, ei, ei! Taas se alkaa! Ja joka vuosi vain aiemmin.

En kes­tä näi­tä jou­lu­mai­nok­sia. Nii­den vuok­si vuo­si vuo­del­ta in­hoan jou­lua yhä enem­män.

Ensim­mäi­nen in­hok­ki TV-mai­nos tu­li jo va­li­tuk­si per­jan­tai­na 6.11. kun Clas Ohlsonin to­del­la vas­ten­mie­li­nen jou­lu­mai­nos lä­väh­ti ruu­tuun. Jou­lu­mai­nos­tus­ta jo 6. mar­ras­kuu­ta! Ei hem­met­ti! Ja koh­ta tuo­ta jou­lu­ros­kaa on jo­ka paik­ka pul­lol­laan.

lauantai 31. lokakuuta 2015

LocalCast - lähetä mediaa Chromecastiin (myös pilvipalveluista)

Täs­sä­pä oh­jel­ma jo­ta aluk­si in­ho­sin, kos­ka sii­nä ei ol­lut tu­kea Dropboxiin vaik­ka oh­jel­ma niin esit­te­lys­sään näin lu­pa­si. An­toi­pa te­ki­jä mi­nul­le jär­jet­tö­män vas­tauk­sen an­ta­ma­ni ar­vos­te­luun, mi­ten vi­deot oli­si pi­tä­nyt Drop­boxis­ta saa­da Chrome­castiin. Ai­noa vain et­tei neu­vos­ta ol­lut apua. Niin­pä olen käyt­tä­nyt lä­hin­nä AllCastia, jos­sa vain on rai­vos­tut­ta­va ta­pa näyt­tää tie­dos­tot niin, et­tä lä­hes sok­ko­na jou­tuu va­lit­se­maan vi­deon. AllCast näyt­tää lis­tauk­ses­saan vi­deos­ta esi­kat­se­lu­ku­van, jos­ta ei usein­kaan sel­viä mis­tä on ky­se ja tie­dos­to­ni­mes­tä näy­te­tään vain pie­ni al­ku. Sit­ten on BubbleUPnP jo­ka näyt­ti tie­dos­tois­ta ni­met pa­rem­min, mut­ta ei osan­nut jat­kaa tauo­tet­tua vi­deo­ta (ai­na­kaan Drop­boxis­ta suo­ra­tois­to­na kat­sot­tu­na) ja uusim­mat ver­siot ei­vät toi­mi enää Chrome­castin kans­sa ol­len­kaan (ai­na­kaan mi­nul­la). Mi­nul­la to­sin on ny­kyään tä­mä uudem­pi Chrome­cast 2 (2015 versio), jo­ten en tie­dä on­ko on­gel­mat vain tä­män uudem­man kans­sa (täs­sä lis­ta erois­ta 1. ja 2. su­ku­pol­ven Chrome­castien vä­lil­lä).

No niin ja näin, pit­kän alus­tuk­sen jäl­keen tar­koi­tuk­seni oli mai­ni­ta, et­tä kan­nat­taa ko­keil­la vä­lil­lä myös nii­tä oh­jel­mia, jot­ka on jos­kus tuo­min­nut vaik­ka­pa 1 täh­den ar­voi­sek­si ros­kak­si. :) Oh­jel­mis­to voi osoit­tau­tua pal­jon pa­rem­mak­si ke­hit­tä­mi­sen jäl­keen. Näin kävi tä­män­ker­tai­sen pie­nen sof­ta­vin­kin koh­dal­la.

lauantai 24. lokakuuta 2015

Pysäytä raaka salametsästys

Taas tu­lee ly­hy­es­ti va­li-va­li-kir­joi­tus. On­nek­si ly­hy­es­ti, kos­ka mi­nua suo­raan sa­noen ot­taa pää­hän ko­vas­ti. Har­mi­tuk­sen syy­nä on ih­mi­sen it­se­käs toi­min­ta. Kuin­ka yl­lät­tä­vää.

On sää­lit­tä­vää mi­ten luo­ma­kun­nan kruu­nu, ih­mi­nen, tu­hoaa su­ku­puut­toon eri la­je­ja. Mi­nä olen ai­na ol­lut kaik­kea met­säs­tys­tä vas­taan, eri­tyi­ses­ti sa­la­met­säs­tys­tä vas­taan. Roh­keat mie­het asei­neen ovat täy­sin ala­kyn­teen jää­vän eläi­men pe­räss­ä. Am­pu­kaa mie­luum­min vaik­ka toi­si­an­ne, te suu­ret saa­lis­ta­jat.

Jos mi­nus­ta oli­si kii­nni, niin jo­kai­nen sa­la­met­säs­tyk­seen osal­lis­tu­va sai­si mie­les­tä­ni saa­da na­pin omaan ot­saan­sa. En ar­vos­ta näi­tä ih­mis­jät­tei­tä yh­tään.

torstai 22. lokakuuta 2015

Adguard - mainokset pois Androidista - ilman roottia!

Moni si­vus­to on pi­lan­nut it­sen­sä mai­nok­sil­la, jos­kus jo­pa täy­sin lu­ku­kel­vot­to­mak­si. Niin­pä mo­ni on ot­ta­nut työ­pöy­tä-se­lai­mis­sa eri­lai­sia mai­nok­sen es­tä­jiä, omat suo­sik­ki­ni ovat µBlock ja Stylebot (ei var­si­nai­ses­ti mai­nos­ten es­tä­jä mut­ta erit­täin näp­pä­rä myös täs­sä). Täs­sä tie­ten­kin hä­viä­vät si­vus­ton pi­tä­jät mai­nos­tu­lo­ja, mut­ta mo­ni oli­si val­mis kat­so­maan staat­ti­sia ku­va­mai­nok­sia, jos ne oli­si si­joi­tet­tu jär­ke­väs­ti. Mut­ta jos ruu­tuun lä­väh­tää vaik­ka hir­mui­sel­la möy­käl­lä va­rus­tet­tu, ko­ko ruu­dun täyt­tä­vä mai­nos, niin al­kaa no­peas­ti ha­mua­maan jon­kun lu­kui­sis­ta työ­pöy­tä-se­lai­mil­le saa­ta­vis­ta mai­nos­ten es­tä­jis­tä. Si­vus­tot täs­sä hä­viä­vät, ja lä­hes ai­na pei­liin kat­so­mi­sen paik­ka oli­si si­vus­tol­la.

Mut­ta en­tä sit­ten mo­bii­li­lait­teis­sa? Monesti joudut vain tyytymään mainoksiin koska esim. Androidin mainosten estäjät va­li­tet­ta­vas­ti mel­kein pää­sään­töi­ses­ti vaa­ti­vat root-oi­keuk­sia. Minul­la on hosts-tie­dos­toon pe­rus­tu­va Adaway roo­ta­tus­sa kän­ny­käs­sä­ni. Adaway on mai­nio, läh­tee mai­nok­set niin appseis­ta kuin myös WWW-si­vuis­ta­kin. Tab­let­tia­ni en ole jak­sa­nut vie­lä roo­ta­ta, ja nyt löy­tyi so­pi­va oh­jel­ma jol­la läh­ti mai­nok­set niin se­la­tes­sa net­tiä kuin myös appseis­ta­kin, il­man root-oi­keuk­sia!

keskiviikko 21. lokakuuta 2015

Titanium Backup - varmuuskopiointia Android-laitteille (rootatuille)

Var­muus­ko­pioin­ti, tuo tie­to­tur­van usein unoh­det­tu. Sii­hen pa­nos­te­taan usein liian vä­hän. Pää­osin Android-lait­teis­sa voim­me­kin mel­ko tyy­nes­ti päi­vit­tää Google Playstä uut­ta ver­sio­ta van­han pääl­le, mut­ta sil­loin täl­löin tu­lee ti­lan­tei­ta jois­sa esim. päi­vi­tys­tä edel­li­sel­le ver­si­ol­le tu­lee tar­vet­ta.

Täl­löin jää vaih­to­eh­dok­si yrit­tää löy­tää van­hem­pi ver­sio ties mis­tä epä­mää­räi­sis­tä si­vus­tois­ta, tai pa­laut­taa edel­li­nen ver­sio omis­ta var­muus­ko­piois­ta. It­se pa­lau­tan mie­luum­min omis­ta var­muus­ko­piois­ta.

maanantai 28. syyskuuta 2015

MicEnum - Tiedostojen ja rekisterin eheystasot selville

Osa Windowsin tur­va­jär­jes­tel­mää on re­kis­te­rin ja tie­dos­to­jen eheys­ta­sot. Ja täs­sä ta­pauk­ses­sa ei siis ole mis­tään le­vyn­eheyt­tä­mi­ses­tä ky­se, ei­kä eten­kään lä­hin­nä käär­me­öl­jyä vas­taa­vas­ta re­kis­te­rin "sii­vouk­ses­ta".

Har­mit­ta­vas­ti näi­den eheys­ta­so­jen tie­to­jen tark­kai­luun ja muun­te­luun ei ole ol­lut ole­mas­sa kuin ko­men­to­ri­vi-ik­ku­nas­sa ajet­ta­va Icacls -ko­men­to. Nyt on il­mes­ty­nyt il­mai­nen oh­jel­ma MicEnum joka on en­sim­mäi­nen graa­fisen käyt­tö­liit­ty­män si­säl­tä­vä oh­jel­mis­to eheys­ta­so­jen tark­kai­luun ja muut­ta­mi­seen­kin, mi­tä ei voi suo­si­tel­la kuin niil­le jot­ka to­del­la tie­tä­vät mi­tä te­ke­vät.

Security Check