perjantai 31. lokakuuta 2014

Suomen kielestä vielä

Jo­ku ai­ka sit­ten va­lit­te­lin ny­kyi­siä lai­na­sa­no­ja. En tie­dä mik­si, mut­ta it­se­äni är­syt­tää esim. "disab­loin­ti" yms. vään­nök­set ai­ka pal­jon. Ajat­te­lin mie­les­sä­ni ole­va­ni asian kans­sa ai­ka yk­sin. Ja kie­li­hän kuu­lem­ma ns. ke­hit­tyy, mitä kyl­lä epäi­len kun esim. vas­taan tu­lee pahim­mil­laan et­tä disab­la­sin ja enab­la­sin.

Eilen kui­ten­kin satuin kuu­le­maan mie­len­kiin­toi­sen oh­jel­man ni­mel­tä 140 merkkiä ja sii­tä jak­son Mil­lainen estra­di Twitter on kie­len käyt­tämi­selle?

Ohjelmassa oli vieraana Koti­mais­ten kiel­ten kes­kuk­ses­ta eri­tyis­asian­tun­ti­ja Minna Pyhälahti, jon­ka kans­sa poh­dit­tiin monta mie­len­kiin­tois­ta asiaa kie­leen liit­tyen. Mones­ti suo­men­kie­li­set vas­ti­neet englan­nis­ta vään­ne­tyil­le sanoil­le kuiten­kin ovat parem­pi vaihto­ehto kuin englan­nis­ta vään­net­ty vään­nös. Vai kumpi mie­les­tä­si kuvaa parem­min mistä on kysy­mys: striimaus (engl. streaming) vai suoratoisto?

torstai 30. lokakuuta 2014

Google-tilille mahdollisuus Fido U2F -suojausavaimeen

Google jul­kai­si vii­me vii­kol­la mah­dol­li­suu­den käyt­tää Fido U2F (Universal 2nd Factor) -standar­din mu­kai­sta fyysis­tä suojaus­avain­ta Googlen kaksi­vaihei­sen vah­vistuk­sen yhtey­des­sä. Kaksi­vaihei­nen vahvis­tus­han tuo lisä­tur­vaa siten, ettei kirjau­tumi­seen riitä tunnus ja sala­sana, vaan lisäksi on annettava jokin vahvista­va tieto, kuten esim. Google Authenticatorin kak­si ker­taa mi­nuu­tis­sa vaih­tu­va 6 nu­me­roi­nen tunnus­lu­ku. Lisäk­si on voi­nut käyt­tää etukä­teen luotu­ja tunnus­luku­ja mutta tämä on aika kankeaa monella tapaa, ja ne ovat­kin enemmän tilan­tei­ta varten jois­sa et voi käyttää jotain muuta keinoa. Tähän asti Google Authenticator on ol­lut ai­noa jär­ke­vä vaih­to­eh­to, mut­ta tämä vaa­tii oh­jel­man äly­pu­he­li­meen, joka ei tosin ole kum­moi­nen ongel­ma. Koti- ja yms. luo­te­tuis­sa lait­teis­sa/ohjel­mis­sa voi myös ohit­taa kaksi­vaihei­sen kir­jau­tumi­sen, jol­loin niis­sä ei tarvit­se kaksi­vaiheis­ta kirjau­tumis­ta.

Nyt on siis mahdol­lis­ta käyt­tää Googlen kaksi­vaihei­ses­sa kir­jau­tumi­ses­sa esim. Yubico FIDO U2F suo­jaus­avain­ta.

sunnuntai 26. lokakuuta 2014

FlickFetch - paras kotimaisten netti-TV:n lataaja

Tänä hekti­senä aika­na ihmi­set halua­vat kat­soa TV-kana­vien tarjon­taa heil­le sopi­vana aika­na ja niin­pä mo­net kotimai­set TV-kanavam­me tarjoa­vat­kin siihen mahdol­lisuu­den sivus­tojen­sa kaut­ta. Aina välil­lä on vain niin, ettei ohjel­maa tahdo muis­taa kat­soa sille vara­tun ajan sisäl­lä, jos ollen­kaan. Tai sit­ten suo­raan netis­tä katsottu­na kuva pätkii tai ei muuten toimi kunnol­la selaimes­sa. Siksi olisi hyvä jos olisi mahdol­lis­ta ladata TV-ohjel­ma omal­le koneel­le ja kat­soa se kun itsel­le sopii, pät­kimät­tä ja selai­men kans­sa tap­pele­mat­ta. Mielestä­ni tämä vas­taa samaa kuin että tal­len­tai­si digi­bok­sil­la tms. TV-oh­jel­man ja kat­soi­si sen sit­ten kun se todel­la sopii itsel­le.

Kaikil­la vain ei ole sitä myöhem­pää katsomis­ta mah­dol­lis­ta­vaa digi­bok­sia tai vastaa­vaa. Vali­tet­tavas­ti jos­tain ihmeen syys­tä TV-ka­na­vi­en sivus­tot ei­vät itse tar­joa mah­dol­lisuut­ta tallen­taa TV-oh­jel­man video­ta itsel­leen, vaik­ka sopival­la laitteel­la kuten digi­boksi, näin on mah­dol­lis­ta tehdä koto­na kuiten­kin. Joten videon tal­lenta­mi­seen netis­tä tarvi­taan sopiva ohjelmis­to. Niinpä yksi suosi­tuim­mis­ta oh­jeis­ta­ni, van­hen­tu­nee­na­kin, on Yle Areena -lataa­jan oh­je. Käyt­tä­jät kun halua­vat ot­taa tal­teen Ylen laaduk­kai­ta ohjel­mia katsoak­seen ne parem­mal­la ajal­la, ei levit­tääk­seen vaan todel­la­kin katsoak­seen. Niinpä Yle Areena -ohjee­ni keik­kuu edel­leen joka ainut päi­vä Google Analyticsin si­vus­tol­le­ni tar­joa­man ti­las­ton kär­jes­sä. Vanhas­sa ohjees­sa sen­tään yri­tän tuo­da esil­le nyky­aikai­sem­pia vaih­to­eh­to­ja kuten Stream­Downloader. Mutta nyt on Stream­Downloaderin­kin ai­ka väis­tyä. On näet il­mes­ty­nyt jo­tain vie­lä parem­paa, ja nimen­omaan help­poa ja toi­mi­vaa.

torstai 23. lokakuuta 2014

µBlock korvaa ainakin kaksi suosittua laajennusta

Myönne­tään se nyt vaan kaik­ki: mainok­set WWW-sivuil­la ärsyttä­vät, varsin­kin jos ne ovat suhteetto­man kokoi­sia ja vilkku­vat hul­lun lail­la. Eikös vain? Niin­pä moni käyt­tää selaimes­saan AdBlock Plus- ja Ghostery- laa­jen­nuk­sia, jois­ta on­kin pal­jon iloa WWW-si­vu­jen sii­voa­mi­ses­sa mai­nok­sis­ta sekä yk­si­tyi­syy­den suo­jaa­mi­ses­sa. Mutta varsin­kin AdBlock Plus vai­kut­taa vä­lil­lä mel­koi­sel­ta re­surs­si­en hauk­kaa­jal­ta, joten kevyem­pi ohjelmis­to on enem­män kuin tervetul­lut. Nyt näyttäi­si tul­leen laajen­nus jol­la voi­si korva­ta kaksi uskollis­ta puurta­jaa.

maanantai 20. lokakuuta 2014

Boxifier - lähetä Dropboxin ohi Dropboxiin

Onko sinul­la runsaas­ti ti­laa Dropboxissa, esimer­kiksi 1000 Gt, jon­ne haluai­sit tallen­taa tie­toa paikal­li­sen Dropboxin ulko­puolel­ta? Vaik­kapa siksi ettei paikal­liseen omal­la koneel­lasi ole­vaan Drop­boxiin edes mahdu niin pal­jon tie­toa? Itsel­lä­ni oli tällai­nen tilan­ne. Dropbox tieto­koneel­la on pienem­pi kuin tila Dropboxin pilves­sä. Silti tilaa ei ole siellä­kään liikaa, sillä minul­la on erit­täin laajat varmuus­kopiot toisel­la paikal­lisel­la levyl­lä, joita toisaal­ta en halua/voi tallen­taa suoraan paikal­li­seen Drop­boxiin. Niinpä tiedos­tot tuli­si saada Drop­boxiin paikal­lisen Dropboxin ulko­puolel­ta, ja siis jatku­vas­ti ja auto­maat­tises­ti, sitä mukaa kun tie­dos­toja syn­tyy/muut­tuu.

Tapoja on monia, osa parem­pia ja osa ei niin hy­viä. Varsin­kin auto­maatti­suus sul­kee Dropboxin oman vali­koi­van synk­ronoin­nin vaihto­ehdon tehok­kaas­ti ulos. Eikä työ suur­ten tieto­määrien kans­sa ole help­poa manuaali­sesti­kaan esim. Dropboxin sivus­ton kaut­ta, sil­lä siel­lä on mm. 3000 tie­dos­ton rajoi­tus ker­ral­laan lähe­tettä­vil­le tiedos­toil­le. Lähe­tä siinä vaik­kapa 50 000 tiedos­toa lukui­sis­ta ali­kansiois­ta mones­sa eräs­sä menemät­tä sekai­sin.

perjantai 17. lokakuuta 2014

SyncBackPro 7 toi tuen pilvipalveluihin

Tiedos­to­jen var­muus­kopioin­nin kunin­gas SyncBackPro on saa­nut ver­sion 7 (kts. muut muu­tok­set) myö­tä mer­kit­tä­vän päi­vi­tyk­sen, kun se li­sä­si omi­nai­suuk­siin­sa tuen pil­vi­pal­vel­ui­hin (Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box, ja Amazon Glacier S3). It­sel­le­ni tä­mä on erit­täin tär­keä omi­nai­suus, kos­ka omis­tan Dropboxis­ta ti­laa 1000 Gt, eli ti­laa on enem­män kuin edes nor­maa­lis­sa Dropbox-käy­tös­sä tar­vit­sen. On­nek­si voin siis tal­len­taa Dropboxiin myös Dropboxin ul­ko­puo­lel­ta, tä­män mah­dol­lis­taa Dropboxiin va­li­koi­va synkro­noin­ti. Toki oli­si mah­dol­lis­ta tal­len­taa ihan suo­raan Dropboxin avul­la mut­ta mo­ni SyncBackPron tar­joa­ma omi­nai­suus jäi­si saa­mat­ta, mm. ver­sioin­ti.

torstai 2. lokakuuta 2014

Automatic Call Recorder - Laadukasta puhelujen tallennusta Androidille

Kaipaat­ko Androidil­le kunnollis­ta ohjel­maa tallenta­maan puhe­lut? Itse olen kaivan­nut ja etsi­nyt sopi­vaa. Aikoi­naan Nokian kännyis­sä käy­tin mainiota Boldbeast Nokia Call Recorderia, mutta vastaa­vaa ei tuntu­nut Androidil­le löyty­vän (ei edes saman valmista­jan Boldbeast Android Call Recorder). Olen Google Playsta kahlan­nut lukui­sia puhelului­den nauhoi­tus-ohjel­mia, vaan kerta toisen­sa jäl­keen petyin pahas­ti. Joko ohjel­mat eivät tallenta­neet ollen­kaan tai vain osoit­tain yms epäkel­poa.

Security Check