lauantai 30. elokuuta 2014

Google-haun sivupalkki takaisin

Suomen­kieli­sen Wiki­pedian tie­dot ovat yleen­sä aina van­hen­tu­neet, va­li­tet­ta­vas­ti. Tie­dot ovat sup­peat ja ne­kin ajas­taan jäl­jes­sä. Esi­merk­ki­nä käy­köön mitä Wiki­pe­dia ker­too Goog­len ha­ku­ko­nees­ta: "Va­sem­mas­sa lai­das­sa ha­ku­tu­los­si­vul­la on si­vu­palk­ki, jon­ka avul­la käyt­tä­jä voi va­li­ta et­si­tään­kö tie­toa kai­kil­ta si­vus­toil­ta, uutis­si­vus­toi­lta, kir­joi­sta, ku­vis­ta vai reaa­li­ai­kai­sis­ta päi­vi­tyk­sis­tä. Si­vu­pal­kis­sa on myös mui­ta työ­ka­lu­ja avuk­si ha­ku­tu­lok­sien tar­ken­ta­mi­seen." Näin suo­men­kie­li­sen Wiki­pe­dian mu­kaan, niinpä niin. Vaan kun sivu­palk­kia ei ole enää pit­kään aikaan ollut Googlen haku­ko­nees­sa, Google poisti sivu­pal­kin ja siir­si valin­nat monen mut­kan taak­se ylä­palk­kiin.

torstai 28. elokuuta 2014

Dropbox Pro -käyttäjät saivat lisää tilaa!

Dropboxin pitkä­aikai­sena käyttä­jänä ilmai­seksi tarjot­tu tila ei ole enää pit­kään aikaan riittä­nyt minulle. Niinpä olen maksa­nut 100 Gt lisä­tilasta 99 USD vuodek­si (yhteen­sä minulla oli n. 120 Gt). Eilen Dropbox kertoi Dropbox Pron uusis­ta omi­nai­suuk­sis­ta Dropboxin tie­dos­to­jen hal­lin­nas­ta, mutta ennen kaik­kea siitä että Dropbox Pro -käyt­tä­jät saavat nyt sa­maan hin­taan 1 TB (1000 Gt) ti­laa. Tätä minä kut­sun hyväk­si ja iloi­seksi yllä­tyk­seksi. Uu­si suu­rem­pi ti­la tu­lee Dropbox Pro -käyt­tä­jil­le au­to­maat­ti­ses­ti muu­ta­mien päi­vien si­säl­lä il­man että mi­tään toimen­pitei­tä vaadi­taan käyttä­jältä.

tiistai 26. elokuuta 2014

Joskus pienet asiat ovat suuria

Oikeas­taan tämä on nauret­tavan pieni asia jos katso­taan oi­keas­ta perspek­tii­vis­tä. Mut­ta joskus pie­nil­lä yksi­tyis­kohdil­la voi olla suu­ri­kin mer­ki­tys. Näin huo­ma­sin vii­mek­si, kun et­sin ohjel­maa jol­la ohja­ta eri pil­vi­pal­ve­lui­hin tal­len­ta­mi­ani vi­deoi­ta Android-kän­ny­käl­lä­ni, kun haluan suo­ra­tois­taa vi­deoi­ta TV:ssäni Chromecastin kaut­ta. Ai­kai­sem­min löy­tä­mä­ni AllCast si­säl­si mo­nia rai­vos­tut­ta­via puut­tei­ta.

perjantai 22. elokuuta 2014

Vanhaa tekniikkaa nykypäivään: nopea RAM-levy käyttöön

Jos sinulla on reilusti vapaata keskus­muistia tieto­koneessasi, voit käyttää kenties sen paremmin hyväksesi. Vanha totuushan on: turhan panttina ja vapaana oleva muisti on hukkaan heitettyä muistia, joten se kannattaa käyttää hyväksi. Ei ole järkeä tavoitella sitä, että muistia on mahdolli­simman paljon vapaana, siksi esim. erilai­set ns. muistin "siivoajat/­vapauttajat/­optimoijat" ovat vain ainoas­taan haital­lisia. Windows tarjoaa muistin hyöty­käyttöön joitain mahdolli­suuksia kuten esim. SuperFetch. Mutta voit kokeilla myös vanhan kunnon RAM-levyn käyttöö­nottoa esim. selainten välimuis­tien (cache) kohteena. Itse huomasin selvästi eroa Opera- ja Chrome-selainten kanssa, varsinkin jos taus­talla työsken­teli jokin enemmän kiinto­levyä käyttävä ohjel­misto.

maanantai 18. elokuuta 2014

Yle Areena-lataaja -ohjeeni ei anna periksi, vaikka on jo vanhentunut

Yle Areena tekee hienon työn kun se jakaa laaduk­kaita ohjel­miaan katsot­tavaksi myös Inter­netin kautta, mutta esim. aina Yle Areenan aset­tamat aika­rajat tms. eivät katso­jalle sovi. Sil­loin tieten­kin haluaa ot­taa ohjel­man tal­teen katsot­tavaksi parem­paan ai­kaan, mutta Yle Areena itse ei suo tähän mahdolli­suutta. Siksi erilai­set ns. Yle Areena -lataajat ovat osoit­tauneet tarpeel­lisiksi. Niinpä yksi suosituim­pia kirjoit­tamiani ohjei­tani on Yle Areena -lataa­jan ohje. Valitet­tavasti ensim­mäiset näistä ohjel­mista ovat jo kuol­leita projek­teja, eivät­kä ne välttä­mättä enää sovel­lu käyt­töön ollen­kaan, tai sovel­tuvat huonos­ti.

sunnuntai 10. elokuuta 2014

Sinulla siis on varmuuskopiot, pystytkö käyttämään niitä?


Kirjoi­tan usein varmuus­kopioin­nista ja sen tärkey­destä. Ja tär­keää se onkin. On hyvä ottaa järjes­telmästä levykuvia ja omista tiedos­toista tiedosto-pohjaisia varmuus­kopioita. Mutta on myös tärkeää varmistaa että tarpeen tullen varmuus­kopion palaut­taminen onnistuu. Näin varsinkin siis levy­kuvia tekevien ohjelmien kanssa. Oletko sinä kokeil­lut palauttaa tekemäsi levykuvan? Jos et, niin syytä olisi. Itse olen pitänyt itseäni hyvin valmistau­tuneena, mutta tänään koettiin hienoisia ongelmia kun levy­kuvan palaut­tamisen hetki taas tuli eteen.


lauantai 9. elokuuta 2014

EMET 5 julkaistu

EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit) -suojatyökalusta on julkaistu uusi 5.0 versio. Vaik­ka tämä mainio ohjel­ma esi­tel­tiin jo vuonna 2009 ensim­mäi­sen kerran, se ei näytä saa­neen kovin­kaan suurta käyt­tä­jä­kun­taa ns. ta­val­lis­ten käyt­tä­jien kes­kuu­des­sa. Ohjel­maa kai pidetään vaikeana, vaik­kei se ole sitä olleen­kaan. Toki EMET ei ole "asenna ja unohda" -ohjelma sillä tavoin kuin monet Internet Security Baby-Sitter Super Hyper Anti-Virukset jotka ovat val­vo­vi­naan konet­ta, mut­ta EMET on itse asias­sa erit­täin help­po käyt­tää, varsin­kin viimei­sim­mät 4 ja 5 versiot EMETistä.

Security Check