lauantai 31. tammikuuta 2015

FlickFetchiin mukavia uudistuksia

FlickFetch on mai­nio net­ti-tv la­taa­ja, jon­ka ver­sio 2.3.0.0 toi muu­ta­man kä­te­vän omi­nai­suu­den jo en­nes­tään­kin mai­ni­oon oh­jel­maan.

En­sik­si­kin, FlickFetch tal­len­taa nyt ole­tuk­se­na tie­don la­dat­tu­jen vi­deoi­den osoit­teis­ta tal­teen, jo­ten se osaa tar­vit­ta­es­sa il­moit­taa jos video on jo la­dat­tu jos­kus ai­kai­sem­min. Tar­vit­ta­es­sa la­tauk­sen voi täs­sä ta­pauk­ses­sa hy­pä­tä yli tai la­da­ta uudes­taan. Täs­sä­kin on va­lit­ta­vis­sa ase­tuk­sis­ta joko au­to­maat­ti­nen toi­min­ta, et­tä myös va­lin­ta et­tä käyt­tä­jäl­tä ky­sy­tään mi­ten toi­mi­taan.

keskiviikko 21. tammikuuta 2015

Subtitle Edit - monipuolista tekstityksien muokkaamista

Jos­kus saat­taa tul­la vas­taan ti­lan­ne, että teks­tit ovat epä­syn­kas­sa ku­van kans­sa. Näin it­sel­le­ni kävi vii­mek­si kun la­ta­sin Yle Areenas­ta Kandit -sarjan 4 en­sim­mäi­stä jak­soa. Nii­den mu­ka­na tul­leet suo­men­kie­li­set srt-teks­ti­tyk­set oli­vat 15 se­kun­tia vää­räs­sä ajas­sa, eli teks­tit il­maan­tui­vat 15 se­kun­tia myö­häs­sä.

No niin, teks­tit ilmes­tyivät täy­sin vääris­sä koh­taa esiin. Mitä siis tehdä? Pikai­sella google­tuksel­la löytyi mainio ohjelma nimeltä Subtitle Edit (Windowsille). Oh­jel­ma var­mas­ti tai­puu pal­jon muu­hun­kin, kuin mi­tä it­se käy­tin, mut­ta srt-teks­ti­tyk­sien ajoi­tuk­sen kor­jaus kä­vi Subtitle Editil­lä to­del­la hel­pos­ti.

sunnuntai 11. tammikuuta 2015

Islam - rauhan uskonto?

Vii­me päi­vi­en ter­ro­ris­ti-is­kut Rans­kas­sa oli­vat kor­si jo­ka kat­kai­si ka­me­lin se­län, ja sai­vat mi­nut kir­joit­ta­maan jo­tain jo­ta blo­gi­ni ei yleen­sä kä­sit­te­le. Us­kon­non pi­täi­si ol­la jo­kai­sen oma asia, mut­ta kun sii­tä al­kaa ol­la hait­taa muil­le ih­mi­sil­le, oli­si aika ken­ties pa­laut­taa us­kon­non ase­ma sil­le kuu­lu­val­le pai­kal­le. Mie­les­tä­ni mus­li­mi­ter­ro­ris­tit ovat to­dis­ta­neet sen, et­tei hei­dän edus­ta­man­sa kä­si­tys islamis­ta edus­ta ai­na­kaan rau­haa.

Kuu­len jo kor­vis­sa­ni mi­ten puo­lus­ta­jat kil­van se­lit­tä­vät, "et­tei yk­sin ter­ro­ris­teis­ta voi ve­tää mi­tään joh­to­pää­tök­siä islamis­ta, ei islam ole vä­ki­val­tai­nen us­kon­to ol­len­kaan". "Nä­mä ovat vain yk­sit­täi­siä te­ki­jöi­tä". Ken­ties näin on­kin. Mut­ta pis­tää se sil­ti miet­ti­mään, on­ko muun us­kon­non edus­ta­jia jot­ka täl­lä het­kel­lä ter­ro­ri­soi­vat elä­mää ym­pä­ri maail­maa? Ei­pä tu­le yh­tään ta­paus­ta mie­leen, jos­sa vaik­ka kris­ti­tyt oli­si­vat ot­ta­neet töi­tään te­ke­viä ih­mi­siä kiin­ni ja kat­ko­neen hei­dän kurk­kun­sa vi­deoil­la. Tai että buddha­lai­set oli­si­vat hyö­kän­neet si­vii­lien kimp­puun ko­ne­tu­li­asein. Tai hindut rä­jäyt­tä­neet it­se­mur­ha­pom­me­ja. Tu­lee­ko si­nul­le? Ei­vät­kö kaik­ki ter­ro­ri­te­ko­jen edus­ta­jat ole kui­ten­kin it­se ker­to­neet edus­ta­van­sa yh­tä ai­noaa us­kon­to­kun­taa?

perjantai 9. tammikuuta 2015

Bluelight Filter for Eye Care - Sinivalosuodatin Androidille

Tie­to­ko­nei­den ja mo­bii­li­­näyt­tö­jen vä­ri­­läm­pö­­ti­lak­si si­ner­tä­vä va­lo on hy­vä va­lin­ta päi­väs­ai­kaan, se muis­tut­taa päi­vän­va­loa. Mut­ta mo­ni meis­tä käyt­tää kan­net­ta­via lait­tei­ta vie­lä il­lal­la, ken­ties jo­pa sän­gys­sä­kin hie­man en­nen nuk­ku­maan me­noa. Tie­sit­hän et­tä tut­ki­muk­sis­sa on pal­jas­tu­nut et­tä näy­tön lä­het­tämä si­ni­sen aal­lon­pi­tuu­den va­lon vai­ku­tuk­ses­ta eli­mis­tööm­me erit­tyy vä­hem­män uni­ryt­min sää­te­lyyn liit­ty­vää me­la­to­nii­nia ja jat­ku­va si­ner­tä­vä va­lo se­koit­taa ai­vo­jen vuo­ro­­kau­si­­ryt­miä. Nii­npä on yleis­tä et­tä myö­hään lait­tei­taan nä­pe­löi­vät nuk­ku­vat hel­pos­ti huo­nom­min.

lauantai 27. joulukuuta 2014

Dolphin - paras web-selain Androidille

Androidil­le on saa­ta­vil­la jos jon­kin­lais­ta web-se­lain­ta, jo­ten va­lin­nan va­raa riit­tää. Lä­hin­nä va­lin­taan vai­kut­taa omat tar­peet. Oma va­lin­ta­ni on Dolphin. Se on mie­les­tä­ni pa­ras se­lain Androidil­le. Se on no­pea, var­sin­kin jos ny­kyään si­sään­ra­ken­ne­tun Jet­packin ot­taa käyt­töön ja se on yk­si har­vois­ta se­lai­mis­ta jon­ka kans­sa Flash player toi­mii.

sunnuntai 21. joulukuuta 2014

GTask - nopeaa ja yksinkertaista tehtävienhallintaa Androidille

Käy­tän pal­jon Google Keepiä muis­tiin­pa­no­jen te­ke­mi­seen, ku­ten myös Ever­no­tea. Jäl­kim­mäi­nen vain on pai­su­nut sen ver­ran suu­rek­si oh­jel­mak­si et­tä koen sil­lä no­pei­den muis­tiin­pa­no­jen te­ke­mi­sen hie­man köm­pe­lök­si. Niin­pä tal­len­nan­kin Ever­noteen lä­hin­nä val­mii­ta jut­tu­ja net­ti­si­vuil­ta yms. kun taas Google Keepiin tu­lee nop­sas­ti kir­joi­tel­tua kai­ken­lai­sia muis­tiin­pa­no­ja.

Olen kai­van­nut Google Keepiin mah­dol­li­suut­ta sel­lai­seen todo-lis­taan, joka muis­tut­tai­si ha­lut­tu­na ajan­koh­ta­na teh­tä­väs­tä. Nyt sen pi­täi­si olla mah­dol­lis­ta, mutta jos­tain syys­tä Keep ei il­moi­ta mi­tään va­lit­tu­na ajan­koh­ta­na. Niinpä läh­din met­säs­tä­mään eril­lis­tä todo-teh­tä­vä­oh­jel­maa. Pit­kän haun jäl­keen voit­ta­jak­si sel­vi­si Googlen työ­lis­tan kans­sa in­te­groi­tu­va GTask.

keskiviikko 17. joulukuuta 2014

MuroBBS vaihtoi fooruminsa ohjelmistoa - kirjoitusteni linkit Muroon poskellaan

Suo­men ken­ties pa­ras tie­to­tek­niik­kaan kes­kit­ty­vä foo­ru­mi MuroBBS vaih­toi foo­ru­min­sa oh­jel­mis­toa vBulletin v3 -alus­tas­ta XenForo -alus­taan. Va­li­tet­ta­vas­ti sa­mal­la myös itse osoi­te foo­ru­miin vaih­tui (vanha oli murobbs.plaza.fi ja uusi on murobbs.muropaketti.com.


Linkit on vinksin vonksin

Olen tätä mai­nio­ta foo­ru­mia mai­nos­ta­nut useas­sa yh­tey­des­sä oh­jeis­sa­ni ja kir­joi­tuk­sis­sani, ja nyt var­sin­kin suo­rat lin­kit joi­hin­kin kes­kus­te­lui­hin ovat tie­ten­kin pie­les­sä oh­jeis­sa­ni/­kir­joi­tuk­sis­sa­ni. Kor­jai­len link­ke­jä­ni si­tä mu­kaan kun vir­heel­li­siä tu­lee vas­taan, mut­ta osa jää­nee luon­nol­li­ses­ti päi­vit­tä­mät­tä. Pa­hoit­te­lut täs­tä.

Security Check